Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos Bu N’Jang, Xar Trươngx Xuân, Hênhx Ðâk Song: Jos đei huz

27/12/2018 10:05 G12T+7

Trơưs nênhs lâul Y K’Rah, thâuv ntêx, nênhs M’nông hur jos uô tsêr los six kêl. Hur câuv tsêr, lơưr xuôl car thênhx khi huz chơưr cxuôr los sis hu ntiv cxuô zangv nox muôz đei saz muôx li50 cm chia đêr, mir, njâuv tsi nox. Txix ntơư, cxuô lênhx tưz hu bê tsuô jos zos Bu N’Jang, muôx grê tas jos đei huz.

Jos Bu N’Jang nhis nuôr muôx 240 tsêr đrul 1.000 tus nênhs, hur ntơư minhx cxưx M’nông txir 30%. Pêx xinhv hur jos chos chor zangv kôngz tsinhv xưs li  cax phê, phưx txoz, điêux haz cxuô zangv hoa maux… Iz făngz, pêx xinhv tsinhv zus yênhx cxênhz tus tsax cxu, keiz us chia sâu cxangz nhiax txas. Lo Têz qơưs đâux tư cơ sơv has tângx, pangz nôngz tsax, nôngz kôngz đrul gruôl uô nox uô hâuk tưz uô tsuô luz nênhx ntơưv pêx xinhv nhoz nuôr ziv hnuz ziv hlôngr yaz; sâu fênhx đrăngz lo yangx 30 chơưx nhiax/tus nênhs/shông.

Nghêx haz cơưv, ntul ntâuz txaix truênx thôngr lo nênhs M’nông tuôr tsês, phuôv tsangr

Cêr môngl thangx tsangv uô nox tangz tov lo leix khơưz, pangx vâts liêus chia luôv mox nhex

Nênhs kôngz sir zôngv angr chos bơ tsi tâu lôngl chik chia chos shơư krar, krar đăngx chia sâu cxangz nhiax txas

Chor chuôz zis pluôs hur jos lo pangz yik nôngz chia zus, phuôv tsangr cinh têr chuôz zis

Cax phê zos ntông chos tsinhv ntơưv jos muôx yangx 1.000 ha

100% chuôz zis hur jos lo sir zôngv pangx tênhz haz seiz mlôngl xur mông

A Trư

3,091
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.