Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos Bu N’Drung, xar Đăk N’Drung (Đăk Song): Jos bê tus thơưx tiz nênhs

28/03/2019 14:31 G3T+7

Trơưs nênhs lâul jos Điêuv Khươn nhoz jos Bu N’Drung, thâuv ntêx tsôngv box M’nông uô nênhx iz hnuz kror nuôr, iz hnuz kror uz. Uô kangz, muôx iz pưưk nênhs zos zơưv A Ngay N’Drung uô tus thơưx tiz nênhs tưz kruôz hu pux tuz nhuôs nhoz truôx qơư ntơưv nuôr chia uô nox.

Ntơưv kruôz kra, pangz mangx ntơưv tus thơưx tiz nênhs A Ngay N’Drung, luz nênhx ntơưv pux tuz nhuôs ziv hnuz ziv truôx tsi hnuz kror nuôr, hnuz kror uz li thâuv ntêx lơưv. Txix ntơư, cxuô lênhx hu chor nênhs nhoz nuôr zos Bu N’Drung: Bu zos chor nênhs, N’Drung zos bê ntơưv zơưv thơưx chor nênhs tưz xair kror qơư nuôr chia nhoz. Uô kangz, chia ndu txus côngs krêz têz qơưs, pêx xinhv tưz zuôr zơưv thơưx tiz nênhs nuôr luz bê hu tsuô kror qơư nuôr uô jos Bu N’Drung. Jos nhis nuôr muôx 67 tsêr, 316 tus nênhs; hur ntơư tsôngv box M’nông muôx yangx 80%. Sâu fênhx đrăngz lo 23 chơưx nhiax/tus nênhs/shông.

Tangs nro jos muôx 68 ha phưx txoz

Pêx xinhv siz thangv kra tsưr ziv tênhr phưx txoz, lu njil cax phê tsiv nôngz yaz txi ntâu đuô

Pêx xinhv chênhr phangx changz trăngx, tsuôk đêx tsuô cax phê hur cheix ntux kruôr

Pêx xinhv tsinhv chos haz tu muôx li 10 ha blêx lax, 2 chiv/shông

Cênhz đrul phuôv tsangr cinh têr, nênhs M’nông nhoz nuôr tsinhv tuôr tsês lo ntâu net văn hoar lâul xưs li: ntul ntâuz txaix...

Iz chik câuv jos Bu N’Drung hnuz nuôr

Minh Huyền

3,158
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.