Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos Bu N’Drung, xar Đăk Buk So, hênhx Tuy Đưc: Bê xênhr txưx lâul

14/05/2020 10:51 G5T+7

Trơưs nênhs lâul Điểu Gay, jos Bu N’Drung, xar Đăk Buk So (Tuy Đưc) muôx hâur pâuk ntơưv jos Bu N’Drung, xar Đăk N’Drung (Đăk Song).

Uô ntêx shông 1975, zos uô hnox phiv liv mas iz pangz nênhs M’nông tưz tsir jos kuz nhoz xar Đăk N’Drung môngl uô têz nhoz tsuô chor thangx tsangv thuôx hênhx Tuy Đưc haz Đăk R’lâp. Uô kangz shông 1975, thâuv têz qơưs tax tul, pangz nênhs hnuôr txangr lus uô hnox nhoz ntơưv thangx tsangv xar Đăk Buk So. Thâuv cxiv tsang jêx jos, lơr tưz zuôr bê lênhx xênhr txưx lâul N’Drung thâuv nzur nhoz hênhx Đăk Song hu tsuô jos yaz. Jos Bu N’Drung nhis hnuôr muôx 173 tsêr, yangx 718 lênhx nênhs, muôx 6 zangv minhx cxưx cưr tix nhoz uô cê; hur ntơư muôx 109 tsêr nênhs M’nông.

Cêr môngl tsuô jos Bu N’Drung hnuz hnuôr

Tangs nro jos muôx li 100 ha cax phê

Jos muôx 10 ha angr lax chos 2 chiv blêx/shông

Ntâu chuôz zis M’nông hur jos muôx luz nênhx truôx, vangx tsêr đangr pho

Tsôngv box M’nông tu kos laz chiv ntux cuz shông 2020

Nghêx lâul jông xưs li ntul ntâuz txaix, kraz ndâu... lo nênhs M’nông tuôr tsês haz phuôv tsangr

Minh Huyền

1,603
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.