Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos Bu N’Drung Lu, xar Đăk N’Drung (Đăk Song): Jos bê tus thơưx tiz nênhs

16/05/2019 13:59 G5T+7

Trơưs nênhs lâul hur jos has, jos Bu N’Drung Lu lo phaiz tơưv ntơưv jos Bu N’Drung. Thâuv tiz nênhs chôngz tuôx, iz cxa chuôz zis ntơưv chor nênhs muôx tus thơưx bê hu uô N’Drung tưz môngl nhoz đuô kror qơư haz tsang iz tus thơưx hu uô Lu.

Chia phênhz ntơưv chor nênhs kror phaiz haz jos kuz, cxuô lênhx tưz zuôr bê ntơưv tus thơưx kuz hu uô N’Drung haz tus thơưx yaz bê hu uô Lu lus uô cê chia hu bê tsuô chor nênhs kror phaiz tsuô kror qơư yaz. Tov kangz cxiv tsang jêx jos, pêx xinhv tưz zuôr hlo bê oz tus thơưx nuôr hu bê tsuô jos zos Bu N’Drung Lu. Jos muôx yangx 70 ha angr tưs nhiên; đrul 59 tsêr, 245 tus nênhs; hur ntơư tsôngv box M’nông muôx jê  70%.

​​​​

Iz chik câuv jos hnuz nuôr

​​​​​

Kôngz chos tsinhv ntơưv jos zos cax phê đrul tangs nro jos muôx li 37 ha

​​​​​

Pêx xinhv tu phưx txoz hur cheix ntux nangs

​​​​

Ntâu chuôz zis M’nông tưz đâux tư zuôr yêz công nông chia pangz mangx uô nox uô hâuk

​​​​​

Bir thư Chi bôs Thix Rơi (tov cơưk sangz lâux) tsinhr đênhr saz tix vi tuôr tsês nghêx ntul ntâuz txais truênx thôngr

​​​​​

Thanhx viên pangz côngx chiêng tsinhr vêv xinhz, cxênhz seiz, khu suôz cxuô luz chiêng uô ntêx zuôr môngl biêuv jiênr

Minh Huyền

2,751
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.