Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos Bu N’đơr, xar Đăk R’tih, hênhx Tuy Đưc: Jos hu lox

16/07/2020 10:34 G7T+7

Trơưs iz cxa nênhs lâul nhoz jos Bu N’đơr hak, thâuv nzur luz nênhx nênhs M’nông los six txov nhev, yênhx shông pluôs. Tsuôl thâuv hur jos muôx ntênhk tuôs, yôngz cul los sis thâuv jêx jos tsov cưv lêr, hôis... mas pêx xinhv li lo hnox tsâu hâuk kâul...

Viv li, jak tưk ntênhk, cxuô zangv hnox thâuv uô kror chuôz sar, tsinhv tangz tov cuz tangz sis ntâu lênhx tưz xuôk têk tsuôz lus hnox (siv) uô ntêx trâu hur făngx txuv. Lus hnox hâuk hu lox tưz nqang txus ntâu luz jos M'nông iz puôl ndil haz lơưr tưz hu bê trâu chor nênhs hnuôr uô Bu N’đơr. Trơưs lus M’nông, N’đơr zos hu lox. Txix ntơư txus hnuôr, luz bê N’đơr tưz zos bê jos ntơưv chor nênhs hak sâuv.

Jos Bu N’đơr nhis hnuôr muôx 255 tsêr, 781 lênhx nênhs, hur ntơư nênhs M’nông muôx 49 tsêr.

Cêr môngl trâu jos Bu N’đơr hnuz hnuôr

Pangs Đăk R’tih lo cxiv tsang hur jos chia pux tuz nhuôs muôx txâuk đêx tsuôk kôngz lông

Jos muôx tsêr mâmx non chia tuz nhuôs lo cơưv shuv

Pêx xinhv tu phưx txoz

Cêr môngl trâu thangx tsangv uô hnox tsinhv lo luôv mox nhex chia pêx xinhv zôngx ziv môngl lus

Minh Huyền

2,021
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.