Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos Bu Krăk, xar Quảng Trực, hênhx Tuy Đưc: Jos đuz

23/04/2020 14:34 G4T+7

Trơưs chor nênhs ntâu shông nhoz jos Bu Krăk, thâuv ntêx bêx xinhv hur jos tsinhr muôx moz, tsinhv mangl nênhs fêv ntêl, ntâus, cxuôv hav jêx jos. Muôx iz mo, nênhs lâul uô bâu suôr muôx iz lênhx nênhs tuôx has “zos xangr chia pêx xinhv jêx jos tsi muôx moz, nênhs fêv txoz hav mas tangs cis nzur môngl pês poz tsangs, hâur đêx ntưl đhâu hur jos chia côngv gơưv nangz đuz”.

Tangs cis hnuz kangz, nênhs lâul môngl pês hâur hangr đêx têk njiz gơưv nangz đuz lux yangx, nênhs lâul nyei hênhr, til tror kangz lus tsêr. Nênhs lâul thangv jăngx lus hnuôr kra tsuô cxuô lênhx mlôngl, tangs nro jêx jos njênhk, thôngx zênhv côngv gơưv nangz tsưr hnuôr chia pangz mangx jêx jos hnox kangz nhoz jông. Txix ntơư, cxuô lênhx tưz hu luz jos hnuôr uô Bu Krăk (trơưs lus M’nông: Krăk zos đuz). Chia ndu jăngx lus đruôl cưs luz jos tưz môngl đhâu, pêx xinhv tưz hu bê jos hu uô Bu Krăk txus hnuz ôr.

Jos Bu Krăk nhis hnuôr muôx 158 tsêr, yangx 540 tus nênhs; hur ntơư muôx yangx 80% zos minhx cxưx M’nông.

Iz chik câuv jos Bu Krăk

Cêr môngl tsuô hur jos hnuz hnuôr

Tangs nro jos muôx yangx 100 ha cax phê

Điêux zos ntông sâu lo thu nhâps uô kangz cax phê tsuô pêx xinhv hur jos

Cxuô ntông bơ, măc ca lo pêx xinhv chos chia muôx sâu ntêr nôngz nhôngl

Pêx xinhv chos cxuô zangv kôngz lur nôngz nhôngl xưs li kos laz, jâuz… chia sâu cxangz nhiax

Jos muôx tsêr Mâmx non uô zôngx ziv tsuô tuz nhuôs cơưv shuv

Minh Huyền

1,626
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.