Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos Bu Kok, xar Đăk R’tih, hênhx Tuy Đưc: Jos txar têk

18/06/2020 14:02 G6T+7

Trơưs Thơưx ban Măts trâns jos Điểu Đá, thâuv ntêx hangr đêx hur jos muôx njêl ntâu hênhr mas nênhs M’nông tsinhr môngl chuôz tơưz njêl.

Lơưr tsinhr chuôz njêl đhâu mo, tangs cis hnuz kangz li môngl suôr haz ntêk njêl. Tangz sis ntâu jas pêx xinhv môngl chuôz njêl mas mangl nênhs fêv (nênhs tuz sangz) nhias. Muôx iz hnuz, thâuv tangz tov nhias njêl mas nênhs tuz sangz cxeik têk mangl khuôz hur tơưz tov xiz, ru tsi tâu lus. Tangv siv ntơư, nênhs chuôz njêl tuôx txus haz ntêl lo nênhs tuz sangz. Viv bâu tơưk đhâu tsuô chor haux lưv nênhs tuz sang uô mas nênhs chuôz njêl tưz ru trak tus cxeik têk ntơưv tus nênhs tuz sangz. Txix ntơư, cxuô lênhx tưz hu bê tsuô tiz nênhs haz thangx qơư ntơưv hnuôr hu uô Bu Koh txus nhis hnuôr. Trơưs lus M’nông, Koh muôx grê zos txar. Jos Bu Koh nhis hnuôr muôx 200 tsêr, yangx 760 tus nênhs, hur ntơư nênhs M’nông muôx 532 tsêr.

Cêr môngl tsuô jos Bu Koh hnuz hnuôr

Jos muôx jê 2 km cưx đêx chia pangz mangx đêx uô kôngz tsuô 19 ha blêx lax

Tsêr nhoz ntơưv pêx xinhv cxiv tsang ntơưv gaix, vur vuôl hlôngr tsêr ntông

Thơưx ban Măts trâns jos Điểu Đá (tov cơưk sangz xik) đênhr saz pêx xinhv côngv saz cxiv tsang jêx jos yaz

Tangs nro jos muôx 300 ntâu ha cax phê

Nênhs kôngz chênhr phangx cxênhv, khi hluô chia jangv lur kâul tsuô vangx ntông hur cheix ntux nangs

Minh Huyền

2,705
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.