Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos Bu Jar, xar Đăk N’Drung (Đăk Song): Bê iz tus hangr đêx

11/04/2019 10:03 G4T+7

Trơưs zơưv Điêuv Đoan, Tsưr jos Bu Jar, thâuv ntêx, muôx iz chor tiz nênhs M’nông nhoz lơưr ntul hangr đêx muôx bê hu uô Đăk Jar thuôx xar Quangv Trưx (Tui Đưc) lus uô nox nhoz ntơưv xar Đăk N’Drung nhioss nuôr.

Chia phênhz ntơưv cxuô chor tiz nênhs đuô kror tuôx nuôr uô nox nhoz, cxuô lênhx tưz hu bê tsuô chor nênhs nuôr uô Bu Jar (zos chor nênhs tuôx ntơưv  hangr đêx Jar). Thâuv cxiv tsang jos, lơưr tưz zuôr bê chor tiz nênhs nuôr hu tsuô bê jos uô Bu Jar. Jos nhis nuôr muôx 89 tsêr, hur ntơư 56 tsêr zos nênhs  M’nông. Nênh shur jos phuôv tsangr cinh têr zos uô kôngz lông xưs li cax phê, phưx txoz, cxuô zangv hoa maux haz zus tsax cxu keiz us. Sâu fênhx đrăngz lo 20 chơưx nhiax/tus nênhs/shông.

Vangx tsêr truôx khor hur jos ziv hnuz ziv ntâu

Cax phê zos kôngz chos zov chênhr ntơưv jos đrul muôx angr yangx 90 ha

Nênhs kôngz tu phưx txoz

Pêx xinhv hur jos chos tâuz, jâuz njuôz, poz cưs… chia pangz mangx sir zôngv hur thangx tsangv

Pux tuz nhuôs zus tsax chia sâu cxangz nhiax txas

Minh Huyền

2,704
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.