Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos Bu Gia, xar Quảng Trực, hênhx Tuy Đưc: Bê trôngz đo

19/03/2020 10:40 G3T+7

Trơưs tix lâul Điểu Srao, Tsưr jos Bu Gia, thâuv nzur nênhs M’nông khênhx nhoz trơưs pangz los sis trơưs iz xênhv ntơưv cxuô thangx tsangv.

Hur ntơư muôx iz pangz nênhs nhoz ntơưv iz luz trôngz tsi muôx shông ntông (trôngz đo) jê đriv Việt Nam-Campuchia (thuôx xar Quảng Trực, Tuy Đưc nhis hnuôr) mas chor nênhs nhoz đuô kror hu bê uô chor nênhs nhoz tov trôngz đo. Uô kangz têz qơưs tax tul haz chor đriv hanhx chinhr lo cxiv tsang, lơưr tưz zuôr bê trôngz đo hu tsuô jos uô Bu Gia (trơưs lus nênhs M’nông zos chor nếnh trôngz đo) haz lo hu li ntơư txus nhis hnuôr.

Jos Bu Gia nhis hnuôr muôx 175 tsêr, yangx 700 tus nênhs; hur ntơư muôx li 50% zos minhx cxưx M’nông uô nênhx nhoz.

Trôngz đo zos qơư nhoz xuz thơưx haz chuôz hâur pâuk bê ntơưv jos Bu Gi

Iz făngz chos cax phê, pêx xinhv tsinhv chos cxuô zangv kôngz lur nôngz nhôngl xưs li: tâu, kos laz, blêx lax...

Pangs đêx lo đâux tư cxiv tsang ntơưv jos chia muôx txâus đêx tsuôk kôngz

Ntâu chuôz zis M’nông tsinhv tuôr tsês lo ntâu luz huz lâul

Tsưr jos Điểu Srao (tov cơưs sangz lâul) đênhr saz pêx xinhv sir jul phuôv tsangr cinh têr

100% cêr hur plơưr jos lo luôv cxeik, mox nhex chia zôngx ziv tsuô pêx xinhv môngl lus

A Trư

1,834
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.