Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos Bù Dấp, xar Nhân Cơ, hênhx Đăk R’lâp: Lo tsưr xinhz por vêv

27/08/2020 14:39 G8T+7

Bê jos Bù Dấp muôx grê tas tsưr xinhz tir thair, por vêv. Cxênhx pus zơưs côngz nênhs M’nông ntơưv nuôr has, jos nhoz iz făngz hangr đêx Đăk Dao.

Cxuô nuz pux tuz nhuôs nox nhoz, môngl ntêk shuôz ntêk njêl ntơưv tus đêx nuôr. Thâuv muôx nênhs fêv môngl đhâu, tus hangr đêx muôx iz cxênhx phuôz tsâus nti, bul tangs nro jos, uô trâu nênhs fêv tsi puv az tsi hlo. Nênhs M’nông nhoz nuôr xangr mas jos tưz lo tsưr xinhz tir thair, por vêv mas txix ntơư hu uô Bù Dấp. Thâuv ntêx, cxênhx pus zơưs côngz ntơưv chor nênhs M’nông nhoz jos Bù Dấp tưz tsir môngl nhoz iz cxa kror qơư sâuv thangx tsangv hênhx Đăk R’lâp. Uô kangz zaiv phongr, pêx xinhv tror lus jos Bù Dấp uô nênhx haz nhoz sâuv đeiv angr no txus nhis nuôr.  

Uô nênhx nhoz iz făngz hangr, pangs đêx mas nênhs M’nông muôx ntâu tsưr ziv ntêk njêl, chuôz njêl yưz

Hangr đêx Đăk Dao nhoz iz făngz jos Bù Dấp, cênhz đrul lus đruôl hu bê trâu jos

Jos Bù Dấp nhis nuôr muôx 142 tsêr nênhs M’nông nhoz

Kuôl pux M’nông nhênhx cxangz hâux lưv têr tơưr nôngz điêux thâuv tsi muôx nuv uô

Nhuôs zâu hur jos uô si nuz cheix ntux cuz

Hur jos muôx pangz đruôl chiêng haz kuôl pux ntul ntâuz txaix truênx thôngr

Tsôngv box M’nông tsinhv zus tsax tsơưs

Nguyễn Nam

2,501
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.