Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos Bu Dâng, xar Đắk R’tíh, hênhx Tuy Đưc: Bê tax đrăngs

28/05/2020 15:04 G5T+7

Trơưs iz cxa nênhs ntâu shông nhoz jos Bu Dâng, thâuv ntêx nênhs M’nông khênhx uô hnox, nhoz pês trôngz saz, ntang trôngz los sis lơưr hangr.

Uô kangz shông 1975, nênhs M’nông tưz nrar qơư zôngx ziv môngl lus, zôngx ziv uô hnox chia nhoz truôx qơư. Thâuv ntơư, chor nênhs ntơư tưz môngl ntâu kror qơư haz puv thangx tsangv Đăk R’tíh muôx iz luz tax đrăngs lux đangr, zôngx ziv krêz angr chia chos kôngz lông, cxiv tsang jos yaz. Pangz nênhs hnuôr tưz tsir lus uô hnoxx, nhoz ntơưv tax đrăngs angr yaz hnuôr haz hu bê uô Bu Dâng (trơưs lus M’nông, Dâng muôx grê zos tax đrăngs). Thâuv hu bê jêx jos, chor nênhs ntơư tưz hu bê tsuô zus luz jos uô Bu Dâng txus nhis hnuôr. Jos Bu Dâng nhis hnuôr muôx 336 tsêr, yangx 1.280 tus nênhs, hur ntơư nênhs M’nông muôx 80 tsêr.

Tax đrăngs lux đangr zos qơư chuôz hâur pâuk hu ntơưv jos Bu Dâng

Cêr môngl hur jos lo luôv cxeik, zôngx ziv tsuô pêx xinhv môngl lus

Jos muôx tsêr cơưv cxênhx II haz tsêr cơưv cxênhx I mas tangs nro chor nhuôs por lênhx lo môngl cơưv

Jos lo cxiv tsang Tsêr văn hoar đangr pho chia pux tuz nhuôs sinh hoax côngs đôngx

Cax phê zos kôngz chos tsinhv ntơưv jos đrul tangs nro muôx li 300 ha

Jos muôx 24 ha blêx lax tangz tov txus cheix sâu

Minh Huyền

2,285
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.