Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos Bu Đăk, xar Thuâns An, hênhx Đăk Mil

06/06/2019 10:18 G6T+7

Trơưs nênhs lâul jêx jos Y Yăm has, thâuv Phap tuôx nhoz, muôx oz chor nênhs M’nông tuôx ntơưv ntâu thangx tsangv ntơưv xênhr Quangv Đưc kuz tuôx nhoz Đăk Mil, xênhr Đăk Nông nhis nuôr chia uô nox nhoz.

Chor nênhs M’nông tuôx făngz Kangz têz tuôx six zuôr bê hangr đêx hu thơưx luz bê tsuô jêx jos uô Đăk (zos đêx); hos chor nênhs M’nông nhoz thangx tsangv hênhx Đăk Song nhis nuôr six zuôr bê chor nênhs hu thơưx luz bê ntơưv jos uô Bu (zos chor nênhs). Thâuv cxiv tsang jos, cxuô lênhx tưz thôngx zinhv zuôr thơưx luz bê jos ntơưv oz chor nênhs M’nông chia hu bê tsuô jos uô Bu Đăk. Nhis nuôr jos muôx 314 tsêr, 1.412 tus nênhs, tsôngv box M’nông txir 90%. Chia pangz pêx xinhv phuôv tsangr uô nox, xar tưz đâux tư cxiv tsang hês thôngr thuiv lơis, luôv mox nhex cêr hur plơưr jos; pangz nôngz kôngz chos, tsax zus, khoa hocx cir thuôx tsuô pêx xinhv phuôv tsangr cinh têr. Zos li, luz nênhx ntơưv pêx xinhv ziv hnuz ziv truôx; jos tsuôs yuôr 1 chêr pluôs; sâu fênhx đrăngz tâuz hâu tuôz nênhs lo 30 chơưx nhiax/tus nênhs/shông.

Iz chik câuv jos Bu Đăk hnuz nuôr

Pêx xinhv lo sir zôngv đêx hur saz ntơưv công trinhx pangz đêx tox tsongs

Jos Bu Đăk lo khơưs ntâu ntơưr kruôs viv muôx thanhx tich tiv zix hur phong tsox cxiv tsang jêx jos yaz

Iz făngz cax phê, pêx xinhv hur jos tsinhv chos 22 ha phưx txoz

Công trinhx pangs đêx Bu Đăk lo đâux tư cxiv tsang chia muôx đêx tsuôk muôx li 200 ha cxuô zangv kôngz

Y Sơn

2,739
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.