Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos Bu Bir, xar Quảng Tín, hênhx Đăk R’lâp: Jos leiv chuôz zênhx lung tung

10/09/2020 11:08 G9T+7

Nênhs lâul Điểu Nhong has, bê jos Bu Bir muôx grê has tas chor nênhs khênhx leiv chuôz zênhx lung tung, tsi khơưs tiz jông.

Thâuv ntêx, chor chuôz zis M’nông nhoz uô cê, cxênhz jê, tsi tâu hu bê jos. Pux tuz nhuôs nhoz đuô jos tưz tinhr tuôx yangv chor chuôz zis ntơưv nuôr. Thauv tuôx txul tsêr, chor kruô tuôx puv chuôz zênhx hur tsêr ntơưv chor nênhs M’nông xưs li hu, tâuz, cơưv, trik yo... leiv lung tung, tsi khơưs tiz jông. Chor nênhs ntơư tưz siz tơưz haz hu jos nuôr uô jos leiv chuôz zênhx lung tung. Ntêr jux jul cor cangv, cxuô lênhx tưz hu jos blal “Bu Bir” txus nhis nuôr. Thâuv ntêx, jos nhoz tror tov hur ntêx, nhis nuôr zos jos 8, xar Đăk Ru (Đăk R’lâp). Txul muôx li shông 1950, pux tuz nhuôs txangr lus nhoz jê txux cêr Têz qơưs cêr 14 xưs li nhis nuôr.

Jos văn hoar Bu Bir muôx yangx 60 tsêr M’nông nhoz

Jos muôx cêr luôv cxeik haz pangx tênhz, pangz mangx luz nênhx jông trâu pêx xinhv ntơưv nuôr

Pangs đêx hur jos pangz mangx uô kôngz lông ntơưv pêx xinhv

Kuôl pux M’nông têr nôngz điêux cheix nhoz khôngz

100% nhuôs zâu hur jos môngl cơưv ntơưr

Kuôl pux M’nông hur jos chênhr phangx ntoz angr đêx nangs yôngz nhangz cưx đêx oz făngz ntul cêr

H’Mai

3,118
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.