Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos Broih, thix trânr Đăk Mâm, hênhx Krông Nô

07/11/2019 14:39 G11T+7

Trơưs iz cxa nênhs lâul nhoz jos Broih has, thâuv nzur ntâu jêx jos ntơưv nênhs M’nông nhoz, uô têz lơưr ntul đêx Ðăk Drô, Ðăk Mâm, Ðăk Sôr, hênhx Krông Nô. Thâuv ntơư, chor jêx jos ntơưv nênhs M’nông cinh têr phuôv tsangr, pêx xinhv txâus nox, txâus nangr.

Tangz sis, muôx iz jos tưz sir jul uô têz, gruôl uô nox tangz sis luz nênhx ntơưv pêx xinhv tsinhr txov nhev, tsi txâus nox. Chia hlang đhâu yeiz pluôs, pêx xinhv nhoz cxuô luz jos tưz hu bê tsuô luz jos nuôr uô Broih (đrul saz xangr mas jêx jos tsuv trâu saz phuôv tsangr cinh têr đuô haz chia luz nênhx muôx đuô, xưs li cxuô luz jos”. Haz txix ntơư txus nuôr, luz bê jos Broih lo hu tsês txus nhis nuôr.

Jos nhis nuôr muôx 157 tsêr đrul muôx li 660 tus nênhs, tsôngv box M’nông  muôx jê 40%. Tangs nro jos muôx 200 ha cax phê, phưx txoz yangx 20 ha; zus tsax tưz lo zov chênhr phuôv tsangr đrul yênhx cxênhz tus tsax cxu, keiz us... Sâu fênhx đrăngz tâuz hâu tiz nênhs lo muôx li 30 chơưx nhiax/tus nênhs/shông.

​​

Hês thôngr cưx đêx lo đâux tư, khu cxangz chia pangz mangx đêx tsuôk kôngz cheix ntux kruôr

​​

Chor shông jê nuôr, pêx xinhv jos Broih zov chênhr phuôv tsangr phưx txoz chia cxangz nzir nhiax txas

​​

Hnênhs kôngz jos Broih hlang tsuô cheix sâu cax phê, năng suât lo 3-3,5 tênhr/haz

​​

Luz nênhx ziv hnuz tưz tâu jông đuô, tuz nhuôs minhx cxưx hnênhs tsơưs lo môngl cơưv

​​

Iz chik câuv jos Broih hnuz hnuôr

Y Sơn

2,266
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.