Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos Boong Ding, xar Trươngx Xuân, hênhx Đăk Song: Trăngx shôngz lôx ô đêx tsi nquôr

03/01/2019 14:47 G1T+7

Nênhs lâul Y Reo has, thâuv ntêx, muôx iz shông ntux kruôr đêx, cxuô tus đêx kruôr tangs, tsuôl yuô iz luz pangs đêx tuz tov hangr jôngr thuôx xar Trươngx Xuân, hênhx Đăk Song nhis nuôr.

Iz tangs cis nzur muôx 2 vir ndâul nênhs M’nông môngl grang đêx ntơưv luz pangs đêx tuz ntơưv haz ntiv hur 2 trăngx shôngz lôx ô grang lus. Thâuv 2 vir ndâul su, tso 2 trăngx shông tsang ntơưv iz luz hâur pâuk ntông teik tus teik lâul luz trăngx đêx mangl nquôr. Li ntơư 2 vir ndâul siz yê tangs cis txus tangr su. Nênhs lâul hur jos tuôx zaiv cêr, hu tsưr xinhz hangr đêx, tsưr xinhz tox trôngz lus uô por thơưx. Uô kangz ntơư nênhs lâul muô tsuô iz lênhx 1 lu tâuz az nhôngl tso ntol ntơưv kror qơư trăngx đêx nquôr tsuô đrăngs pangs đêx. Zos lênhx tưs luz tâuz az tơưk mas tus ntơư sưz haz tsuv môngl zuôr txir đuô kror qơư. Cêt của mas teik lâul luz tâuz tơưk tangs. Teik lâul tsuv mangl môngl zuôr txir đuô kror, teik hluôs lo nhoz cênhz jêx jos. Txix ntơư cxuô lênhx tưz hu bê tsuô jos zos Boong Ding (los sis Bung Ding), muôx grê tas bon Trăngs shôngz lôx ô tsi nquôr.

Jos Boong Ding nhis nuôr muôx 246 tsêr đrul jê 800 tus nênhs, minhx cxưx M’nông muôx li 20%

Pêx xinhv hur jos cơưv chei bangx, tuôv zênhv tsês angr, yưv công, nhiax côngv têk cxiv tsang jêx jos yaz

Tsêr văn hoar jos lo cxiv tsang đangr pho đap ưngr nhu câux sinh hoatx côngs đôngx

Tangs nro jos muôx yangx 270 ha cax phê, muôx li 230 ha phưx txoz

Chor chuôz zis pluôs hur jos lo pangz buô têz lai, yik nôngz chia zus, phuôv tsangr chuôz thênhx

A Trư

3,528
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.