Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Jos Bu Kol, phươngx Nghiar Tân, thix xar Gia Nghiar
 • 15/11/2018 14:05
 • Trơưs chor nênhs lâul M'nông, bê hâur pâuk ntơưv jos Bu Kol zos Păr Yông. Thâuv ntêx, jos nhoz jê thangx tsangv ji tich ntông xoaix thuôx xar Đăk Nia, thix xar Gia Nghiar nhis nuôr.
 • Jos Phai Kol Pru Đăng, xar Đăk Nia, thix xar Gia Nghiar
 • 01/11/2018 14:53
 • Thâuv ntêx, jos thuôx jos Phai Kol, nhoz ntơưv ntus đêx Gia Nghiar. Uô kangz shông 1975, jos Phai Kol lo phái uô oz, iz phênhv zos jos Phai Kol, phươngx Ngha Tân (Gia Nghiar), yuôr chor txangs môngl nhoz xar Đăk Nia, cxiv tsang jos Phai Kol Pru Đăng.
 • Jos Bu Sôp, xar Đăk Nia, thix xar Gia Nghiar
 • 18/10/2018 10:56
 • Trơưs lus Mas, Bu Sôp zos “Troongz nxangz”. Zơưv K’Bi, nênhs lâul jos Bu Sôp has mas, jos Bu Sôp muôx puôs thâuv nzur. Thâuv ntơư, nênhs Mas tưz tuôx uô nox nhoz ntơưv chor changx trôngz, luôx têz chos blêx, chos pangx uô xur ntul ntâuz… Ntêr jux jul, nênhs tuôx nhoz chôngz đuô, uô iz jos hu uô “Bu Sôp”.
 • Jos N’Jriêng, xar Đăk Nia, thix xar Gia Nghiar
 • 11/10/2018 10:09
 • Zơưv K’Wơn, minhx cxưx Mas, Trươngv ban Măts trâns jos N'Jriêng kra pâuz, trơưs truênx thuêt, txus iz mo đrăngz hli, ntâu lênhx nênhs ntâu shông puv iz nyuôs bleiv tênhz chik jông thôngx li tus tsưv chiaz puôs sâuv ntux chi lus txuô hur plơưr jos mas chor nênhs lâul ntơư hu bê uô N’Jrêng, zos jos tsưv chiaz. Tov kangz nuôr, jos li muôx bê hu uô N'Jriêng.
<< <  5  6  7  8  9  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.