Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Jos Bu Bơ, xar Trươngx Xuân (Ðăk Song)
 • 14/02/2019 16:21
 • Jos Bu Bơ nhis hnuôr muôx 136 tsêr đrul yangx 500 tus hnênhs, hur ntơư minhx cxưx M’nông muôx 60%. Pux tuz nhuôs hur jos chos chor kôngz tsinhv xưs li cax phê, phưx txoz, điêux haz ntâu zangv hoa maux… Iz făngz chos kôngz, pêx xinhv hur jos tsinhv zus yênhx cxênhz tus tsax cxu, keiz us chia sâu cxangz nzir nhiax txas.
 • Jos Jâng Plây I, xar Trươngx Xuân, hênhx Đăk Song: Jos txir ntông
 • 17/01/2019 15:27
 • Trơưs nênhs lâul Y Taix, thâuv nzur, txus cheix yeiz plăngz, muôx iz gơưv tuz nxeik hluôs siz nhiav môngl tov hangr jôngr ntêl njêl, đê jâuz lus nox. Môngl txus tangr su mas njiz iz tsoz ntông muôx txir ntâu sar haz hnox lo (lus M’nông hu uô Play Kriêng Ol).
 • Jos Bu N’Jang, Xar Trươngx Xuân, Hênhx Ðâk Song: Jos đei huz
 • 27/12/2018 10:05
 • Trơưs nênhs lâul Y K’Rah, thâuv ntêx, nênhs M’nông hur jos uô tsêr los six kêl. Hur câuv tsêr, lơưr xuôl car thênhx khi huz chơưr cxuôr los sis hu ntiv cxuô zangv nox muôz đei saz muôx li50 cm chia đêr, mir, njâuv tsi nox. Txix ntơư, cxuô lênhx tưz hu bê tsuô jos zos Bu N’Jang, muôx grê tas jos đei huz.
 • Jos MPôl, Xar Ðăk Môl (Ðăk Song): Jos chôngz nênhs, ntâu xinhv
 • 20/12/2018 10:45
 • Trơưs nênhs lâul Y Lưu, thâuv ntêx, nênhs M’nông tsinhr nhoz trơưs xinhv haz iz xinhv nhoz iz jos… Iz jas, iz tus thơưx xinhv tưz nhênhx cxangz ntâu xinhv tov đrâu jos lus nhoz cênhz uô cê, phuôv vangv iz jos lux mas hu bê uô jos chôngz nênhs, ntâu xinh.
 • Jos B’lân, Xar Đăk Mol, hênhx Đăk Song: Tso txir khâuz pâuk
 • 06/12/2018 14:20
 • Trơưs nênhs lâul Bu Cle NSrôi, minhx cxưx M’nông, thâuv nzur, nênhs muôx côngz bê hur jos kruôz hu pêx xinhv muôz txir khâuz pâuk kus lus chos uô trôngx lôngl, langx cangz thair jêx jos chia tangr tsax kus haz nênhs fêv tuôx tuô… Txix ntơư pêx xinhv tưz hu bê tsuô jos uô B’lân, muôx grê zos txir khâuz pâuk.
 • Jos R’lông, xar Đăk Môl, hênhx Đăk Song: Luz tsưz lux
 • 29/11/2018 10:05
 • Trơưs nênhs lâul jos Y’Đach, minhx cxưx M’nông, thâuv ntâus tsangv tangr Phangz Cis, Mir, nênhs muôx côngz bê hur jos muôz iz luz tsưz lux chia uô suôz yangz xur tsuô pêx xinhv pâuz thâuv muôx pêv lov jêv, khuô saz los sis nênhs fêv tuôx ntâus cxuôv hav jêx jos chia jangv…
 • Jos Bu Kol, phươngx Nghiar Tân, thix xar Gia Nghiar
 • 15/11/2018 14:05
 • Trơưs chor nênhs lâul M'nông, bê hâur pâuk ntơưv jos Bu Kol zos Păr Yông. Thâuv ntêx, jos nhoz jê thangx tsangv ji tich ntông xoaix thuôx xar Đăk Nia, thix xar Gia Nghiar nhis nuôr.
 • Jos Phai Kol Pru Đăng, xar Đăk Nia, thix xar Gia Nghiar
 • 01/11/2018 14:53
 • Thâuv ntêx, jos thuôx jos Phai Kol, nhoz ntơưv ntus đêx Gia Nghiar. Uô kangz shông 1975, jos Phai Kol lo phái uô oz, iz phênhv zos jos Phai Kol, phươngx Ngha Tân (Gia Nghiar), yuôr chor txangs môngl nhoz xar Đăk Nia, cxiv tsang jos Phai Kol Pru Đăng.
 • Jos Bu Sôp, xar Đăk Nia, thix xar Gia Nghiar
 • 18/10/2018 10:56
 • Trơưs lus Mas, Bu Sôp zos “Troongz nxangz”. Zơưv K’Bi, nênhs lâul jos Bu Sôp has mas, jos Bu Sôp muôx puôs thâuv nzur. Thâuv ntơư, nênhs Mas tưz tuôx uô nox nhoz ntơưv chor changx trôngz, luôx têz chos blêx, chos pangx uô xur ntul ntâuz… Ntêr jux jul, nênhs tuôx nhoz chôngz đuô, uô iz jos hu uô “Bu Sôp”.
 • Jos N’Jriêng, xar Đăk Nia, thix xar Gia Nghiar
 • 11/10/2018 10:09
 • Zơưv K’Wơn, minhx cxưx Mas, Trươngv ban Măts trâns jos N'Jriêng kra pâuz, trơưs truênx thuêt, txus iz mo đrăngz hli, ntâu lênhx nênhs ntâu shông puv iz nyuôs bleiv tênhz chik jông thôngx li tus tsưv chiaz puôs sâuv ntux chi lus txuô hur plơưr jos mas chor nênhs lâul ntơư hu bê uô N’Jrêng, zos jos tsưv chiaz. Tov kangz nuôr, jos li muôx bê hu uô N'Jriêng.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.