Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Jos U3, thix trânr Ea T’Ling, hênhx Cư Jut
 • 05/03/2020 10:33
 • Jos U3, thix trânr Ea T'ling (Cư Jut) lo phaiz ntơưv jos U hâur pâuk uô chor jos U1, U2, U3, muôx tangs nro angr tưs nhiên yangx 200 ha; 950 tsêr đrul muôx li 1.350 tus nênhs; 6 minhx cxưx nhoz uô cê, hur ntơư minhx cxưx M’nông txir yangx 20%.
 • Jos U2, thix trânr Ea T’ling, hênhx Cư Jut
 • 27/02/2020 15:09
 • Trơưs chor nênhs ntâu shông nhoz hur jos, viv tiz nênhs cxang chôngz haz thangx tsangv uô hnox krêz đangr tuôx mas shông 2007, jos U tưz phaiz uô 3 luz jos zos U1, U2, U3.
 • Jos Trum, xar Đăk Wil, hênhx Cư Jut: Bê iz luz kror đêx
 • 13/02/2020 10:26
 • Trơưs nênhs lâul jêx jos, nênhs Ê đê tưz uô nênhx nhoz ntâu tav nênhx ntơưv jos Trum, xar Ðăk Wil, hênhx Cư Jut. Thâuv ntơư hur jos muôx iz luz kror đêx hnax shông tsi kruôr, kror đêx zos hâur chia pêx xinhv lo đêx sir zôngv cxuô hnuz. Puv tâu hnuôr zos hâur đêx thiêng lo tsưr xinhz puz mas nênh slâul haz pêx xinhv tưz zuôr bê kror đêx Ea Trum chia hu bê tsuô jos Trum (trơưs lus Ê đê, Trum zos kror đêx).
 • Jos K’Nha, xar Đăk Wil, hênhx Cư Jut: Bê iz luz kror đêx
 • 06/02/2020 10:06
 • Nênhs lâul, nênhs muôx côngz bê Y Nuăn Niê Kdăm, nhoz jos K'Nha has pâuz, thâuv ntêx hâur pâuk ntơưv nênhs Ê đê hur jos nhoz jos Trum, xar Ðăk Wil nhis hnuôr. Thâuv ntơư muôx iz chor nênhs Los Tsuôs ntơưv Buôn Ðôn tuôx thangx tsangv hangr jôngr jê jêx jos chia tuô nas, viv đêx tangs mas tsâus ntux chor nênhs ntơư pư hur hangr jôngr.
 • Jos Nui, xar Tâm Thăngr, hênhx Cư Jut: Bê hâur đêx
 • 12/12/2019 14:18
 • Trơưs Nghês nhân ưu tur Y Sim Êban mas puôs thâuv nzur, nênhs Ê đê tưz uô hnox, nhoz jos Nui. Thâuv nzur viv tsinh tsâus đêx hur sir zôngv mas iz cxan pêx xinhv hur jos tưz môngl thangx tsangv ntul jos khơưz kror đêx zâu chia grang đêx lus zôngv.
 • Jos Choih, xar Đưc Xuên, hênhx Krông Nô: Jos muôx ntâu xuôz jêz
 • 28/11/2019 14:28
 • Nênhs lâul Y Sur, nhoz jos Choih has, thâuv ntêx nênhs M’nông Preh tưz uô nênhx nhoz ntêr lus ntơưv jos Choih. Hur ntâus tsangv tir Mir, pêx xinhv hur jos tưz txir môngl nhoz thangx tsangv xar Nâm Nung uô hnox haz zangv bôngs tsangv tros. Uô kangz têz qơưs tax tul, pêx xinhv nhoz chia ntơưv xar Nâm Nung. Txus shông 1990 pêx xinhv li tror txir lus nhoz jos Choih.
<< <  3  4  5  6  7  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.