Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Jos Đăk Gănx, xar Đăk Gănx, hênhx Đăk Mil
 • 13/06/2019 14:57
 • Trơưs iz cxa nênhs lâul nhoz jos Ðăk Gănx has, thâuv Phap tsinhv nhoz ntâu luz jos nênhs M’nông nhoz tox tsongs ntơưv thangx tsangv Đưc Lâps (trung tâm hênhx Đăk Mil nhis nuôr), tangz sis viv mangl cxuôv hav tsangv tros haz tsi txâus angr uô nox mas iz chor nênhs M’nông tưz môngl xar Đăk Gănx nhis nuôr chia cxiv tsang jos yaz.
 • Jos Bu Đăk, xar Thuâns An, hênhx Đăk Mil
 • 06/06/2019 10:18
 • Trơưs nênhs lâul jêx jos Y Yăm has, thâuv Phap tuôx nhoz, muôx oz chor nênhs M’nông tuôx ntơưv ntâu thangx tsangv ntơưv xênhr Quangv Đưc kuz tuôx nhoz Đăk Mil, xênhr Đăk Nông nhis nuôr chia uô nox nhoz.
 • Jos Sar Pa, xar Thuâns An (Đăk Mil): Jos bê hangr ar muôx ntâu tus njêl qông
 • 30/05/2019 13:41
 • Trơưs ntâu tus nênhs lâul M'nông nhoz jos Sar Pa has, uô ntêx thâuv tuôx uô lax, uô têz nhoz thangx tsangv Thuâns An nhis nuôr, pêx xinhv tsinhr njiz haz ntêl lo los six ntâu tus njêl qông ntơưv ntul hangr ar lơưr ntâu ntul têz. Viv li, thâuv lus nhoz cxiv tsang jos ntơưv nuôr, nênhs lâus jos haz pêx xinhv tưz hu bê zos jos Sar Pa (muôx grê zos hangr ar muôx ntâu tus njêl qông).
 • Jos Bu R’wah, xar Đăk N’Drung (Đăk Song): Jos đêx ndil
 • 25/04/2019 19:37
 • Trơưs nênhs lâul Điêuv Ngot jos Bu R’wah, thâuv ntêx muôx iz chor nênhs M’nông nhoz iz thangx tsangv muôx 3 tus hangr đêx por lênhx ntưl lus hur plơưr jos, uô muôx iz luz pans đêx tuz ndil grul sis, mas li ntưl môngl đhâu jos. Txix ntơư, cxuô lênhx tưz hu bê tsuô ntơưv nuôr uô Đăk R’wah, muôx grê tas đêx ndil. Thâuv tsir lus uô nênhx nhoz xar Đăk N’Drung, thâuv cxiv tsang jos, chor nênhs nuôr tưz hu bê jos uô Bu R’wah, muôx grê tas jos đêx ndil.
 • Jos Bu Đôp, xar Đăk N’Drung (Đăk Song): Jos Tsưr nangz
 • 18/04/2019 09:38
 • Nênhs lâul hur jos Bu Đôp thangv, thâuv ntêx muôx li 30 tsêr nênhs M’nông nhoz hur iz luz hangr tuz, iz puôs ndil muôx trôngz saz thair; xangr môngl tsuô hur jos tsuv hlang đhâu hangr tuz, đêx chênhr. Nênhs hur jos nuôr tưz côngv iz tus nangz lux (tsưr nangz) chia por vêv pêx xinhv nox kangz nhoz jông.
 • Jos Jâng Plây II, xar Trươngx Xuân (Đăk Song)
 • 14/03/2019 14:57
 • Trơưs chor nênhs lâul hur jos, zos tuôz nênhs vangv chôngz haz thangx tsangv uô nox krêz đangr mas ntơưv 1 jos Jâng Plây xuz thơưx tưz phaiz uô 3 jos zos Jâng Plây I, Jâng Plây II haz Jâng Plây III.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.