Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Jos Ja Lú, xar Đăk R’tih, hênhx Tuy Đưc: Jos shênhv đuôz poz jêz
 • 26/06/2020 15:08
 • Trơưs Tsưr jos Điểu Bĩnh, thâuv ntêx, nênhs M’nông tsinhr môngl tov hangr jôngr lơưr tuô tsax kus. Muôx iz jas, muôx iz lênhx pêx xinhv môngl hangr jôngr lơưr nangs (tsax), viv cuz saz xangr tuo lo nangs mas lênhx nênhs nuôr tưz “uô tsâus muôl (kror muôl txaix)” puv jêv juôl iz tus tsax sơưr val tov xuz ntêx, zơưv ntang nênhr tuô tus tsax.
 • Jos Diêng Ngaih, xar Đăăk R’tíh, hênhx Tuy Đưc: Bê hangr đêx
 • 04/06/2020 13:38
 • Trơưs Tsưr jos Điểu Nai, thâuv ntêx, hur plơưr jos Diêng Ngaih, (xar Đăk R’tíh, hênhx Tuy Đưc) muôx iz luz hangr đêx zâu (bê hu uô Diêng Ngaih) muôx đêx nyaz si ntưl thơưs shông, cxuô lênhx nênhs uô nênhx nhoz iz puôs ndil thangx tsangv jê tus đêx, lênhx tưs tưz tuôx hnuôr grang đêx môngl sir zôngv.
 • Jos Bu Krăk, xar Quảng Trực, hênhx Tuy Đưc: Jos đuz
 • 23/04/2020 14:34
 • Trơưs chor nênhs ntâu shông nhoz jos Bu Krăk, thâuv ntêx bêx xinhv hur jos tsinhr muôx moz, tsinhv mangl nênhs fêv ntêl, ntâus, cxuôv hav jêx jos. Muôx iz mo, nênhs lâul uô bâu suôr muôx iz lênhx nênhs tuôx has “zos xangr chia pêx xinhv jêx jos tsi muôx moz, nênhs fêv txoz hav mas tangs cis nzur môngl pês poz tsangs, hâur đêx ntưl đhâu hur jos chia côngv gơưv nangz đuz”.
 • Jos Bu Dăr, xar Quảng Trực, hênhx Tuy Đức: Bê iz tus đêx
 • 16/04/2020 10:02
 • Trơưs chor nênhs lâul hur jos Bu Dăr, thâuv ntêx nênhs M’nông khênhx uô nênhs iz hnuz kror hnuôr iz hnuz kror iz. Thâuv môngl txus iz tus hangr đêx tax tul tsơưs, pangz nênhs ntơư tưz luôx jôngr uô têz. Haz chor nênhs ntơư tưz uô tsêr cxiv tsang jêx jos. Txix ntơư, pêx xinhv ntơưv hnuôr tưz hu bê tsuô jêx jos uô Bu Dăr (muôx grê tas chor nênhs nhoz tov tus đêx Dăr).
 • Jos Bu Prăng 1, xar Quảng Trực (Tuy Đưc): Bê iz luz trôngz
 • 26/03/2020 14:54
 • Trơưs zơưv Điểu Dray, Tsưr jos Bu Prăng 1, jos hnuôr lo hu trơưs bê iz luz trôngz. Thâuv nzur, đrul saz xangr cxuô lênhx njiz cêr hnox kangz nhoz jông thơưs shông mas muôx iz pangz nênhs M’nông tưz côngv iz thangx hangr jôngr thiêng.
<< <  2  3  4  5  6  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.