Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Jos Kplang, xar Quangv Phur (Krông Nô): Bê iz tus đêx
 • 26/09/2019 09:33
 • Trơưs nênhs lâul Y Sưn Hđruêr, thâuv ntêx, nênhs Ê đê khênhx nhoz pês ntang trôngz los sis lơưr ntul đêx. Muôx iz pangz nênhs Ê đê thâuv môngl đhâu xar Quangv phur puv đêx angr tros haz iz tus đêx bê hu Đăk Kplang muôx đêx nyaz si, ntưl nax shông tsi tu; zôngx ziv chia phuôv tsangr kôngz lông haz uô nênhx nhoz ntêr. Viv li, pangz nênhs nuôr tưz cuêt tinhv cxiv tsang jêx jos uô nênhx nhoz ntơưv nuôr. Tov kangz nuôr thâuv cxiv tsang, hu bê jêx jos, pux tuz nhuôs tưz zuôr bê tus đêx Đăk Kplang hu tsuô zus luz jos.
 • Jos Ktăh, xar Quangv Phur, hênhx Krông Nô: Jos blax đêx
 • 19/09/2019 10:04
 • Trơưs nênhs lâul Y Chơng, thâuv ntêx, hur jos muôx iz luz tax đrăngs lux đangr, zôngx ziv tsuô chos kôngz lông haz chos blêx lax. Nhoz đrăngs kangz trôngz zos chor hangr anr zos qơư chos blêx lax muôx blax đêx ntâu hênhr.
 • Jos K62, xar Đăk D’rô, hênhx Krông Nô: Six nhôngl cxiv tsang
 • 29/08/2019 14:52
 • Trơưs nênhs lâul Y’Hơn Buôn Yă, nênhs chiax nhoz ntêr shông jos K62, xar Ðăk D’rô (Krông Nô), shông 1962, chia tsir Mir-Nguis ntâus tuô, ntêl uô krêr, ntâu lênhx pêx xinhv nhoz jos Dur KMăl, xar Dur KMăl, hênhx Krông Ana (Ðăk Lăk) tưz tsir tuôx tsuô thangx tsangv căn cưr cach mangs Nâm Nung, xênhr Quangv Đưc (kuz) chia uô nênhx nhoz.
 • Jos Choah, xar Buôn Choah, hênhx Krông Nô: Jos muôx ntâu xuôz jêz
 • 15/08/2019 15:08
 • Trơưs nênhs lâul Y Rin Khang, nênhs Ê đê tưz uô nênhx los six ntêr nhoz jos Choah. Chia jangv bôngs muôs txưr hur ntu ntâus tir Mir, pêx xinhv nhoz hur tưz tsir môngl tsuô thix trânr Buôn Trâp, hênhx Krông Ana haz jos Alê B, đrôngl Buôn Ma Thuôx (Ðăk Lăk) nhis nuôr uô nênhx nhoz.
 • Jos Đăk R’la, xar Đăk N’Drot, hênhx Đăk Mil
 • 31/07/2019 18:39
 • Trơưs zơưv Y Vit, Tsưr jos Ðăk R'la, thâuv nzur muôx iz tus nênhs hluôs hur jos mangl moz nhangr haz tuôs. Uô kangz ntơư chuôz zis, cưr tix tưz muôz lol hur kangz tsêr tsangr ntơưv chuôz zis.
 • Jos Jun Juh, xar Đưc Minh, hênhx Đăk Mil
 • 25/07/2019 14:57
 • Lus đruôl has, thâuv nzur, muôx oz cưr tix minhx cxưx M’nông môngl tov jôngr châuv nangs. Thâuv môngl txus jê ntul jôngr, oz tu puv iz tus câur lux tangz tov đang pangs angr mas oz lênhx tưz siz thangv, chia thâuv tưs câur đang pangs angr tangs sơưr li tuô.
 • Jos Đăk Mam, xar Đăk Săk, hênhx Đăk Mil
 • 18/07/2019 15:05
 • Trơưs nênhs lâul jos Y Mơir has, thâuv ntêx jêx jos ntơưv nênhs M’nông nhoz jos Đăk Mam zos jos Yôk R’la, thuôx thangx tsangv Đưc Lâps (hênhx Đăk Mil nhis nuôr). Tov kangz nuôr, zos mangl Fulro ntâus, cxuôv hav mas pêx xinhv hur jos tưz tsir jêx jos môngl ntâu kror qơư uô nox nhoz. Hur ntơư, ntâu lênhx tưz tuôx tsuô thangx tsangv đêx Đăk Mam chia cxiv tsang jos yaz. Uô kangz cxiv tsang jêx jos, nênhs lâul cênhz pêx xinhv tưz zuôr bê tus đêx Đăk Mam chia hu tsuô jos.
 • Jos Đăk Săk, xar Đăk Săk, hênhx Đăk Mil
 • 11/07/2019 14:17
 • Iz cxa nênhs lâul nhoz jos Đăk Săk has, thâuv nzur nênhs M’nông nhoz tiv zix mas thangx tsangv Đưc Lâps (thix trânr Đăk Mil, hênhx Đăk Mil nhis nuôr), tangz sis viv uô tsangv uô tros mas jêx jos ntơưv nênhs M’nông tsir môngl tsuô ntâu thangx tsangv chia uô nênhx, cxiv tsang jêx jos.
 • Jos Đăk Lap, xar Đăk Gănx, hênhx Đăk Mil
 • 04/07/2019 10:01
 • Trơưs chor nênhs lâul M'nông, thâuv nzur jos Đăk Lap côngv uô cê cênhz jos Đăk Gănx, xar Đăk Gănx (Đăk Mil) tangz sis muôx ntâu lênhx hur jos tuôx nho uô nox iz puôs ndis thangx tsangv ntơưv nuôr mas chinhr cuênx trôngx qơư tưz cxiv tsang jos yaz.
 • Jos Đăk Sra, xar Đăk Găn, hênhx Đăk Mil
 • 27/06/2019 10:34
 • Trơưs zơưv Y Krơt, Tsưr jos Đăk Sra, thâuv ntêx, iz pangz nênhs M’nông Preh uô nênhx nhoz thangx tsangv hangr đêx Đăk Sra (nhis nuôr thuôx thix trânr Đăk Mâm, hênhx Krông Nô), tangz sis viv ntâus tsangv pangz nênhs nuôr tuôx uô nênhx nhoz Đưc Lâps haz uô kangz ntơưv txangr lus xar Đăk Gănx cxiv tsang jos yaz. Chia tuz nhuôs, jêx jos ndu txus hâur pâuk thâuv ntêx nhoz mas nênhs lâul jêx jos haz pêx xinhv tưz zuôr bê tus hangr đêx Đăk Sra chia hu bê tsuô jos.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.