Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Jos Bu R’wah, xar Đăk N’Drung (Đăk Song): Jos đêx ndil
 • 25/04/2019 19:37
 • Trơưs nênhs lâul Điêuv Ngot jos Bu R’wah, thâuv ntêx muôx iz chor nênhs M’nông nhoz iz thangx tsangv muôx 3 tus hangr đêx por lênhx ntưl lus hur plơưr jos, uô muôx iz luz pans đêx tuz ndil grul sis, mas li ntưl môngl đhâu jos. Txix ntơư, cxuô lênhx tưz hu bê tsuô ntơưv nuôr uô Đăk R’wah, muôx grê tas đêx ndil. Thâuv tsir lus uô nênhx nhoz xar Đăk N’Drung, thâuv cxiv tsang jos, chor nênhs nuôr tưz hu bê jos uô Bu R’wah, muôx grê tas jos đêx ndil.
 • Jos Bu Đôp, xar Đăk N’Drung (Đăk Song): Jos Tsưr nangz
 • 18/04/2019 09:38
 • Nênhs lâul hur jos Bu Đôp thangv, thâuv ntêx muôx li 30 tsêr nênhs M’nông nhoz hur iz luz hangr tuz, iz puôs ndil muôx trôngz saz thair; xangr môngl tsuô hur jos tsuv hlang đhâu hangr tuz, đêx chênhr. Nênhs hur jos nuôr tưz côngv iz tus nangz lux (tsưr nangz) chia por vêv pêx xinhv nox kangz nhoz jông.
 • Jos Jâng Plây II, xar Trươngx Xuân (Đăk Song)
 • 14/03/2019 14:57
 • Trơưs chor nênhs lâul hur jos, zos tuôz nênhs vangv chôngz haz thangx tsangv uô nox krêz đangr mas ntơưv 1 jos Jâng Plây xuz thơưx tưz phaiz uô 3 jos zos Jâng Plây I, Jâng Plây II haz Jâng Plây III.
 • Jos Bu Bơ, xar Trươngx Xuân (Ðăk Song)
 • 14/02/2019 16:21
 • Jos Bu Bơ nhis hnuôr muôx 136 tsêr đrul yangx 500 tus hnênhs, hur ntơư minhx cxưx M’nông muôx 60%. Pux tuz nhuôs hur jos chos chor kôngz tsinhv xưs li cax phê, phưx txoz, điêux haz ntâu zangv hoa maux… Iz făngz chos kôngz, pêx xinhv hur jos tsinhv zus yênhx cxênhz tus tsax cxu, keiz us chia sâu cxangz nzir nhiax txas.
 • Jos Jâng Plây I, xar Trươngx Xuân, hênhx Đăk Song: Jos txir ntông
 • 17/01/2019 15:27
 • Trơưs nênhs lâul Y Taix, thâuv nzur, txus cheix yeiz plăngz, muôx iz gơưv tuz nxeik hluôs siz nhiav môngl tov hangr jôngr ntêl njêl, đê jâuz lus nox. Môngl txus tangr su mas njiz iz tsoz ntông muôx txir ntâu sar haz hnox lo (lus M’nông hu uô Play Kriêng Ol).
 • Jos Bu N’Jang, Xar Trươngx Xuân, Hênhx Ðâk Song: Jos đei huz
 • 27/12/2018 10:05
 • Trơưs nênhs lâul Y K’Rah, thâuv ntêx, nênhs M’nông hur jos uô tsêr los six kêl. Hur câuv tsêr, lơưr xuôl car thênhx khi huz chơưr cxuôr los sis hu ntiv cxuô zangv nox muôz đei saz muôx li50 cm chia đêr, mir, njâuv tsi nox. Txix ntơư, cxuô lênhx tưz hu bê tsuô jos zos Bu N’Jang, muôx grê tas jos đei huz.
<< <  1  2  3  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.