Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Jos Đăk R’la, xar Đăk N’Drot, hênhx Đăk Mil
 • 31/07/2019 18:39
 • Trơưs zơưv Y Vit, Tsưr jos Ðăk R'la, thâuv nzur muôx iz tus nênhs hluôs hur jos mangl moz nhangr haz tuôs. Uô kangz ntơư chuôz zis, cưr tix tưz muôz lol hur kangz tsêr tsangr ntơưv chuôz zis.
 • Jos Jun Juh, xar Đưc Minh, hênhx Đăk Mil
 • 25/07/2019 14:57
 • Lus đruôl has, thâuv nzur, muôx oz cưr tix minhx cxưx M’nông môngl tov jôngr châuv nangs. Thâuv môngl txus jê ntul jôngr, oz tu puv iz tus câur lux tangz tov đang pangs angr mas oz lênhx tưz siz thangv, chia thâuv tưs câur đang pangs angr tangs sơưr li tuô.
 • Jos Đăk Mam, xar Đăk Săk, hênhx Đăk Mil
 • 18/07/2019 15:05
 • Trơưs nênhs lâul jos Y Mơir has, thâuv ntêx jêx jos ntơưv nênhs M’nông nhoz jos Đăk Mam zos jos Yôk R’la, thuôx thangx tsangv Đưc Lâps (hênhx Đăk Mil nhis nuôr). Tov kangz nuôr, zos mangl Fulro ntâus, cxuôv hav mas pêx xinhv hur jos tưz tsir jêx jos môngl ntâu kror qơư uô nox nhoz. Hur ntơư, ntâu lênhx tưz tuôx tsuô thangx tsangv đêx Đăk Mam chia cxiv tsang jos yaz. Uô kangz cxiv tsang jêx jos, nênhs lâul cênhz pêx xinhv tưz zuôr bê tus đêx Đăk Mam chia hu tsuô jos.
 • Jos Đăk Săk, xar Đăk Săk, hênhx Đăk Mil
 • 11/07/2019 14:17
 • Iz cxa nênhs lâul nhoz jos Đăk Săk has, thâuv nzur nênhs M’nông nhoz tiv zix mas thangx tsangv Đưc Lâps (thix trânr Đăk Mil, hênhx Đăk Mil nhis nuôr), tangz sis viv uô tsangv uô tros mas jêx jos ntơưv nênhs M’nông tsir môngl tsuô ntâu thangx tsangv chia uô nênhx, cxiv tsang jêx jos.
 • Jos Đăk Lap, xar Đăk Gănx, hênhx Đăk Mil
 • 04/07/2019 10:01
 • Trơưs chor nênhs lâul M'nông, thâuv nzur jos Đăk Lap côngv uô cê cênhz jos Đăk Gănx, xar Đăk Gănx (Đăk Mil) tangz sis muôx ntâu lênhx hur jos tuôx nho uô nox iz puôs ndis thangx tsangv ntơưv nuôr mas chinhr cuênx trôngx qơư tưz cxiv tsang jos yaz.
 • Jos Đăk Sra, xar Đăk Găn, hênhx Đăk Mil
 • 27/06/2019 10:34
 • Trơưs zơưv Y Krơt, Tsưr jos Đăk Sra, thâuv ntêx, iz pangz nênhs M’nông Preh uô nênhx nhoz thangx tsangv hangr đêx Đăk Sra (nhis nuôr thuôx thix trânr Đăk Mâm, hênhx Krông Nô), tangz sis viv ntâus tsangv pangz nênhs nuôr tuôx uô nênhx nhoz Đưc Lâps haz uô kangz ntơưv txangr lus xar Đăk Gănx cxiv tsang jos yaz. Chia tuz nhuôs, jêx jos ndu txus hâur pâuk thâuv ntêx nhoz mas nênhs lâul jêx jos haz pêx xinhv tưz zuôr bê tus hangr đêx Đăk Sra chia hu bê tsuô jos.
 • Jos Đăk Krai, xar Đăk Gănx, hênhx Đăk Mil
 • 20/06/2019 14:23
 • Trơưs iz cxa nênhs lâul nhoz jos Ðăk Krai, thâuv nzur, muôx iz pangz nênhs M’nông kror cxiv tsang jos mas hur jos tư muôx iz tus đêx ntưl đhâu, iz puôl ndil tus đêx muôx los six ntâu ntông Krai.
 • Jos Đăk Gănx, xar Đăk Gănx, hênhx Đăk Mil
 • 13/06/2019 14:57
 • Trơưs iz cxa nênhs lâul nhoz jos Ðăk Gănx has, thâuv Phap tsinhv nhoz ntâu luz jos nênhs M’nông nhoz tox tsongs ntơưv thangx tsangv Đưc Lâps (trung tâm hênhx Đăk Mil nhis nuôr), tangz sis viv mangl cxuôv hav tsangv tros haz tsi txâus angr uô nox mas iz chor nênhs M’nông tưz môngl xar Đăk Gănx nhis nuôr chia cxiv tsang jos yaz.
 • Jos Bu Đăk, xar Thuâns An, hênhx Đăk Mil
 • 06/06/2019 10:18
 • Trơưs nênhs lâul jêx jos Y Yăm has, thâuv Phap tuôx nhoz, muôx oz chor nênhs M’nông tuôx ntơưv ntâu thangx tsangv ntơưv xênhr Quangv Đưc kuz tuôx nhoz Đăk Mil, xênhr Đăk Nông nhis nuôr chia uô nox nhoz.
 • Jos Sar Pa, xar Thuâns An (Đăk Mil): Jos bê hangr ar muôx ntâu tus njêl qông
 • 30/05/2019 13:41
 • Trơưs ntâu tus nênhs lâul M'nông nhoz jos Sar Pa has, uô ntêx thâuv tuôx uô lax, uô têz nhoz thangx tsangv Thuâns An nhis nuôr, pêx xinhv tsinhr njiz haz ntêl lo los six ntâu tus njêl qông ntơưv ntul hangr ar lơưr ntâu ntul têz. Viv li, thâuv lus nhoz cxiv tsang jos ntơưv nuôr, nênhs lâus jos haz pêx xinhv tưz hu bê zos jos Sar Pa (muôx grê zos hangr ar muôx ntâu tus njêl qông).
 • Jos Bu R’wah, xar Đăk N’Drung (Đăk Song): Jos đêx ndil
 • 25/04/2019 19:37
 • Trơưs nênhs lâul Điêuv Ngot jos Bu R’wah, thâuv ntêx muôx iz chor nênhs M’nông nhoz iz thangx tsangv muôx 3 tus hangr đêx por lênhx ntưl lus hur plơưr jos, uô muôx iz luz pans đêx tuz ndil grul sis, mas li ntưl môngl đhâu jos. Txix ntơư, cxuô lênhx tưz hu bê tsuô ntơưv nuôr uô Đăk R’wah, muôx grê tas đêx ndil. Thâuv tsir lus uô nênhx nhoz xar Đăk N’Drung, thâuv cxiv tsang jos, chor nênhs nuôr tưz hu bê jos uô Bu R’wah, muôx grê tas jos đêx ndil.
 • Jos Bu Đôp, xar Đăk N’Drung (Đăk Song): Jos Tsưr nangz
 • 18/04/2019 09:38
 • Nênhs lâul hur jos Bu Đôp thangv, thâuv ntêx muôx li 30 tsêr nênhs M’nông nhoz hur iz luz hangr tuz, iz puôs ndil muôx trôngz saz thair; xangr môngl tsuô hur jos tsuv hlang đhâu hangr tuz, đêx chênhr. Nênhs hur jos nuôr tưz côngv iz tus nangz lux (tsưr nangz) chia por vêv pêx xinhv nox kangz nhoz jông.
<< <  1  2  3  4  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.