Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Jos Nui, xar Tâm Thăngr, hênhx Cư Jut: Bê hâur đêx
 • 12/12/2019 14:18
 • Trơưs Nghês nhân ưu tur Y Sim Êban mas puôs thâuv nzur, nênhs Ê đê tưz uô hnox, nhoz jos Nui. Thâuv nzur viv tsinh tsâus đêx hur sir zôngv mas iz cxan pêx xinhv hur jos tưz môngl thangx tsangv ntul jos khơưz kror đêx zâu chia grang đêx lus zôngv.
 • Jos Choih, xar Đưc Xuên, hênhx Krông Nô: Jos muôx ntâu xuôz jêz
 • 28/11/2019 14:28
 • Nênhs lâul Y Sur, nhoz jos Choih has, thâuv ntêx nênhs M’nông Preh tưz uô nênhx nhoz ntêr lus ntơưv jos Choih. Hur ntâus tsangv tir Mir, pêx xinhv hur jos tưz txir môngl nhoz thangx tsangv xar Nâm Nung uô hnox haz zangv bôngs tsangv tros. Uô kangz têz qơưs tax tul, pêx xinhv nhoz chia ntơưv xar Nâm Nung. Txus shông 1990 pêx xinhv li tror txir lus nhoz jos Choih.
 • Jos Broih, thix trânr Đăk Mâm, hênhx Krông Nô
 • 07/11/2019 14:39
 • Trơưs iz cxa nênhs lâul nhoz jos Broih has, thâuv nzur ntâu jêx jos ntơưv nênhs M’nông nhoz, uô têz lơưr ntul đêx Ðăk Drô, Ðăk Mâm, Ðăk Sôr, hênhx Krông Nô. Thâuv ntơư, chor jêx jos ntơưv nênhs M’nông cinh têr phuôv tsangr, pêx xinhv txâus nox, txâus nangr.
 • Jos Rung, xar Nâm Nung, hênhx Krông Nô
 • 24/10/2019 10:47
 • Trơưs nênhs lâul Y Xuên, thâuv nzur muôx ntâu luz jos nênhs M’nông nhoz Thangx tsangv căn cưr cach mangs Nâm Nung, xar Nâm Nung, hênhx Krông Nô nhis nuôr. Thâuv ntơư, muôx iz luz jos nênhs M’nông muôx ntâu lênhx nênhs uô moz, môngr tsi jông uô tiz nênhs tuôs tsi tsês. Viv nyei tai hoas lus txus mas ntâu chuôz zis tưz tsir môngl đuô kror nhoz.
 • Jos R’Câpx, xar Nâm Nung, hênhx Krông Nô: Tror lus cxiv tsang jos ntâu jas
 • 17/10/2019 09:53
 • Trơưs iz cxa nênhs lâul nhoz jos R’Câpx, ntâu ntâus tsangv tir Phangz Cir haz Mir, ntâu luz jos ntơưv nênhs M’nông nhoz chôngz ntơưv Thangx tsangv cach mangs Nâm Nung (trung tâm xar Nâm Nung, hênhx Krông Nô nhis nuôr). Uô kangz, chia jangv bôngs hur ntâus tsangv haz muôx angr uô nox mas muôx iz luz jos ntơưv nênhs M’nông tsuv môngl tsuô đuô kror chia uô nênhx nhoz.
 • Jos Yôk Ju, xar Nâm Nung, hênhx Krông Nô: Trông muôx ntâu tsơưz kul
 • 10/10/2019 10:26
 • Trơưs nênhs lâul Y Xuên, hur ntâus tsangv tir Mir, ntâu lênhx nênhs M’nông uô nênhx nhoz Thangx tsangv căn cưr cach mangs Nâm Nung, hênhx Krông Nô nhis nuôr tsinhr mangl nênhs fêv nrar ntêl, tuô. Ntâu lênhx tsuv tsês jêx jos, tsir môngl tov hangr jôngr chia tsi mangl nênhs fêv ntêl, iz cê chia jangv bôngs muôl txưr thâuv ntơưk tsangv.
 • Jos Kplang, xar Quangv Phur (Krông Nô): Bê iz tus đêx
 • 26/09/2019 09:33
 • Trơưs nênhs lâul Y Sưn Hđruêr, thâuv ntêx, nênhs Ê đê khênhx nhoz pês ntang trôngz los sis lơưr ntul đêx. Muôx iz pangz nênhs Ê đê thâuv môngl đhâu xar Quangv phur puv đêx angr tros haz iz tus đêx bê hu Đăk Kplang muôx đêx nyaz si, ntưl nax shông tsi tu; zôngx ziv chia phuôv tsangr kôngz lông haz uô nênhx nhoz ntêr. Viv li, pangz nênhs nuôr tưz cuêt tinhv cxiv tsang jêx jos uô nênhx nhoz ntơưv nuôr. Tov kangz nuôr thâuv cxiv tsang, hu bê jêx jos, pux tuz nhuôs tưz zuôr bê tus đêx Đăk Kplang hu tsuô zus luz jos.
<< <  1  2  3  4  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.