Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Bon Dak R’la, xă Dak N’Drot, n’qual Dak Mil
 • 31/07/2019 18:39
 • Tĕng che Y Vit, Kô ranh bon Dak R’la n’kôch, kăl e gĕh du huê bu nuyh ndăm tâm bon gĕh nau ji jâk n’hanh khĭt. Jêh rĭ r’năk, mpôl băl lĕ ntâp tâm dâng wâl prêh tâm r’năk.
 • Bon Jun Yuh, xă Ðức Minh, n’qual Dak Mil
 • 25/07/2019 14:57
 • Tĕng ndơn kăl e n’kôch, kăl e, gĕh bar he oh ka lô Bu Nong hăn jô tâm bri. Tât ta pĭt bri, khăn păng gĭt saơ du mlâm jun dŭt ma têh dôl pung bŏk nĕ khăn păng tâm nchră, kâp jêh jun dâk pung bŏk mơ panh. Kâp tât mhau khă nĕ lah ât mô saơ jun, lah sao rkê ka lơ bŏk dơm.
 • Bon Dak Mam, xă Dak Săk, n’qual Dak Mil
 • 18/07/2019 15:05
 • Tĕng bu ranh bon Y Mới n’kôch, kăl e bon tơm bu nuyh Bu Nong ta bon Dak Mam lah bon Yôk R’la, ta mpeh Ðức Lập (n’qual Dak Mil abaơ). Jêh rĭ, yor Fulro lơh pit, bư âk nau m’hĭk nĕ bu nuyh bon lan tâm bon lĕ hăn du gŭ rêh ta ăp mpeh bă bă. Tâm nĕ, gĕh âk bu nuyh bon lan tât ta mpeh n’hor Dak Mam rêh ndâk njêng bon mhe. Jêh ndâk njêng bon mhe, bu ranh bon n’hanh bu nuyh bon lan lĕ sŏk n’hor Dak Mam gơi moh săk bon.
 • Bon Dak Săk, xă Dak Săk, n’qual Dak Mil
 • 11/07/2019 14:17
 • Âk bu nuyh ranh ta bon Dak Săk n’kôch ân gĭt, kăl e bu nuyh Bu Nong rêh âk ta mpeh n’qual Ðức Lập (bon jê Dak Mil, n’qual Dak Mil abaơ), khă nĕ yor du nau tâm lơh tâm su nĕ âk bon lan bơh bu nuyh Bu Nong lĕ hăn ta mpeh neh ntu mhe bơh pĭt gơi rêh, ndâk njêng bon.
 • Bon Dak Lap, xă Dak Gân, n’qual Dak Mil
 • 04/07/2019 10:01
 • Tĕng ăp bu ranh Bu Nong, kal e bon Dak Lap tâm ndrel ma bon Dak Gân, xă Dak Gân (Dak Mil) khă nĕ gĕh âk bu nuyh tâm bon tât gŭ n’hanh rêh ta mpeh neh bơh pĭt nĕ n’gâng kan ma bri dak lĕ ndâk njêng jêng bon mhe.
 • Bon Dak Sra, xă Dak Gân, n’qual Dak Mil
 • 27/06/2019 10:34
 • Tĕng che Y Krơt, Kô ruanh bon Dak Sra, kal e, du phung bu nuyh Bu Nong Preh rêh dăch mpeh Dak Sra (abaơ lah ta bon jê Dak Mam, n’qual Krông Nô), yor du bu tâm lơh tâm su nĕ phung bu nuyh aơ lĕ tât rêh ta Ðức Lập n’hanh jêh rĭ hăn du rêh ta xă Dak Gân gơi ndâk njêng bon mhe. Gơi kon sau, bon lan kah gĭt tô tơm ntŏk njêng rêh nĕ bu ranh bon n’hanh bu nuyh bon lan lĕ sŏk săk Dak Rsa gơi moh săk ma bon.
 • Bon Dak Krai, xă Dak Gân, n’qual Dak Mil
 • 20/06/2019 14:23
 • Tĕng âk bu nuyh ranh ta bon Dak Krai n’kôch, kăl e, lah gĕh bu jrŏng rnoi Bu Nong mhe ndâk njêng bon lah ta bon lĕ gĕh du n’hor dak hoch, bơh pĭt n’hor dak aơ gĕh âk ngăn tơm Krai.
 • Bon Dak Gân, xă Dak Gân, n’qual Dak Mil
 • 13/06/2019 14:57
 • Tĕng ăp bu nuyh ranh ta bon Dak Gân n’kôch, ta năm Prăng uănh gai bri dak âk bon bơh bu nuyh Bu Nong rêh nchŭn ta mpeh Ðức Lập (tâm klang n’qual Dak Mil abaơ), yor du tâm lơh tâm su n’hanh mô tŏng neh bư mir jan ba nĕ gĕh du mphung Bu Nong lĕ tât ta xă Dak Gân abaơ gơi ndâk njêng bon mhe, Yor ta ntŏk bon gĕh du n’hor dak hoch thăng nĕ khăn păng tâm gân gơi găn dak.
 • Bon Bu Dak, xă Thuận An, n’qual Dak Mil
 • 06/06/2019 10:18
 • Tĕng bu ranh bon Y Yăm n’kôch, ta năm Prăng uănh gai, gĕh bar mpôl bu nuyh Bu Nong tă bơh ăp mpeh n’gor Quảng Ðức ơm hăn tât ta n’qual Dak Mil, n’gor Dak Nong abaơ rêh.
 • Bon Sar Pa, xă Thuận An (Dak Mil): Bon moh săk dak trâp gĕh âk pa rêh
 • 30/05/2019 13:41
 • Tĕng âk bu nuyh ranh Bu Nong ta bon Sar Pa n’kôch, kăl e lah tât muih jom, bư mir jan ba ta mpeh Thuận An abaơ, bu nuyh bon lan way saơ n’hanh gĕh nhŭp âk ngăn pa rêh ta dak trâp bơh pĭt mir ba. Yor nĕ, lah sĭt ndâk njêng bon mhe, bu ranh bon n’hanh bu nuyh bon lan lĕ moh săk bon lah Sar Pa (rblang lah dak trâp gĕh âk pa).
 • Bon Bu N’Drung Lu, xă Dak Ndrung (Dak N’Soong): Bon săk Kô ruanh bon
 • 16/05/2019 13:59
 • Tĕng bu nuyh ranh tâm bon n’kôch, bon Bu N’Drung Lu dơi bu nklah tă bơh bon Bu N’Drung. Yor r’noh bu nuyh hao âk, gĕh âk r’năk bu nuyh bon lan gĕh kô ruanh bon săk moh N’Drung lĕ hăn rêh ta ntŏk êng jêh rĭ ruah du huê kô ruanh bon mhe moh săk lah Lu.
 • Bon Bu R’wah, xă Dak N’Drung (Dak N’Soong): Bon dak wănh
 • 25/04/2019 19:37
 • Tĕng bu ranh bon Ðiểu Ngót bon Bu R’wah, kal e du jrŏng rnoi bu nuyh Bu Nong rêh ta mpeh gĕh 3 n’hor dak leo hoch du ntŏk tâm klang bon, bư jêng du ntŏk dak jru wănh wil, jêh rĭ tĕng dak hŏch thluh bơh tach bon. Ntơm bơh nĕ, bu nuyh bon lan lĕ moh săk ma ntŏk aơ lah Dak R’wah, rblang lah n’horr dak wănh. Jêh tât hăn rêh ta xă Dak N’Drung, jêh ndâk njêng bon mhe, phung bu nuyh aơ lĕ moh săk jêng Bu R’wah, rblang lah bon dak wănh.
 • Bon Bu Dôp, xă Dak N’Drung (Dak N’Soong): Bon Brah bêh
 • 18/04/2019 09:38
 • Tĕng bu nuyh ranh tâm bon Bu Dôp n’kôch, kal e gĕh tâm 30 r’năk bu nuyh bon lan Bu Nong rêh tâm dŭng yôk, ăp mpeh gĕh yôk n’king; lah ŭch hăn tâm bon bu nyh bon lan way hăn du n’hor dak, dak thăng ngăn. Bu nuyh ta bon aơ lĕ bư ma bêh (brah bêh) gơi mât uănh nau rêh bon lan ân đăp mpăn.
<< <  1  2  3  4  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.