Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
  • Bon N’doh, xă Quảng Sơn (Dak Glong): Bon play nông
  • 15/04/2021 10:01
  • Tĕng bu ranh bon Y Liêng n’kôch (mbő Hiên), kăl e gĕh du huê bu ur du huê bu ka lô tâm rŏng n’hanh dăn r’năk ân tâm nsông jêh rĭ bar đah r’năk mô ân. Yor nĕ bar he khăn păng hăn du tâm mir ta mpeh bri bon N’doh, xă Quảng Sơn abaơ.
  • Bon Kon Hao, xă Dak Ha (Dak Glong): Bon peh ba e hŏ kloh
  • 25/02/2021 10:12
  • Tĕng bu ranh bon K’Greo, kăl e bu nuyh on lan tâm on way rêh ta ntŭk aơ ntŭk rĭ đah nau pah kan tăm ba yôk n’hanh tăm ăp ntil tơm tuh vanh gleh nar tâm mir. Nau rêh jêr jŏk, ôi dâk ơm hăn luh, mhau bri mơ sĭt tât ta wâl.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.