Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Bon Broih, bon jê Dak Mam, n’qual Krông Nô
 • 07/11/2019 14:39
 • Tĕng ăp bu ranh bon ta bon Broih, kăl w âk bon bu nuyh Bu Nong rêh, bư mir jan ba dăch Dak Drô, Dak Mam, Dak Sôr, n’qual Krông Nô. Ta mông nĕ, nau wăng sa tâm âk bon bu nuyh Bu Nong hao ngăn, bu nuyh bon lan mô gĕh ji ngot, nŭm kho ao nchoh mbăn.
 • bon Rŭng, xă Nâm Nung, n’qual Krông Nô
 • 24/10/2019 10:47
 • Tĕng bu ranh bon Y Xuyên, kăl e gĕh âk bon bu nuyh Bu Nong rêh ta Mpeh kăch mạng gŭ krap tâm lơh Nâm Nung, xă Nâm Nung, n’qual Krông Nô abaơ. Ta mông aơ, gĕh du bon bu nuyh Bu Nong gĕh âk ngăn bu nuyh ji gĕh nau ji kop, mâp âk nau mayh nĕ gĕh âk ngăn bu nuyh khĭt. Yor klăch nô nau mô uĕh tât ta r’năk nĕ âk bu nuyh bon lan lĕ hăn gŭ rêh ta ntŏk êng.
 • Bon R’Câp, xă Nâm Nung, n’qual Krông Nô: Ndâk njêng tay bon ơm âk tâ
 • 17/10/2019 09:53
 • Tĕng ăp bu nuyh ranh ta bon R’Câp, ta năm tâm lơh tâm su đah phung Prăng n’hanh bri dak My, âk bon bu nuyh Bu Nong rêh ta Mpeh kăch mạng gŭ krap tâm lơh Nâm Nung (abaơ tâm klang xă Nâm Nung, n’qual Krông Nô). Jêh rĭ, gơi bu ma bom ntut yor tâm lơh tâm su n’hanh joi neh pah kan bư mir jan ba nĕ gĕh du bon bu nong Bu Nong hăn ta ntŏk êng rêh.
 • Bon Yôk Ju, xă Nâm Nung, n’qual Krông Nô: Yôk gĕh âk tơm prit ju
 • 10/10/2019 10:26
 • Tĕng bu ranh bon Y Xuyên, ta tâ tâm lơh tâm su dah My, âk bu nuyh Bu Nong têh ta Mpeh kăch mạng gŭ krap tâm lơh Nâm Nung, n’qual Krông Nô abaơ gĕh âk ngăn ka han bu joi nhŭp, bư khĭt bu nuyh. Âk bu nuyh tâm bon nchuăt du tâm bri gơi mô gĕh ka han bu nhŭp, n’hanh du đah bom bu tâm lơh.
 • Bon Kplang, xă Quảng Phú (Krông Nô): Săk du n’hor dak
 • 26/09/2019 09:33
 • Tĕng bu ranh bon Y Sưn H’đruế, kăl e, bu nuyh R’đe way rêh tâm đŭng yôk mô rĭ bơh pĭt dak. Gĕh du mpôl bu nuyh R’đe găn ta xă Quảng Phú saơ neh ntu jêng uĕh n’hanh du mlâm n’hor dak moh Dak Kplang gĕh dak rsang, hoch ăp năm mô dơi suât; nơih ma nau bư mir jan ba n’hanh nau rêh. Yor nĕ, mpôl aơ du nuih tâm nchră gơi ndâk njêng bon n’hanh gŭ rêh ta aơ. Jêh ndâk njêng bon, dơi bu moh săk ntŏk gŭ, bu nuyh bon lan lĕ sŏk săk Dak Kplang moh săk ma bon khăn păng.
 • Bon K62, xă Dak D’rô, n’qual Krông Nô: Mrô năm ndâk njêng
 • 29/08/2019 14:52
 • Tĕng bu ranh bon Y’Hơn Buôn Yă, bu nuyh rêh jŏ năm ta bon K62, xă Dak D’rô (Krông Nô), năm 1962, gơi du ma My-Ngụy bư m’hĭk, nhŭp đă bư ka han khăn păng, âk bu nuyh bon lan ta bon Dur Măl, xă Dur KMăl, n’qual Krông Ana (Dak Lak) lĕ du ma bon gơi hăn ta mpeh gŭ krap tâm lơh kăch mạng Nâm Nung, n’gor Quảng Ðức (ơm) gơi rêh.
 • Bon Choăh, xă Buôn Choăh, n’qual Krông Nô: Bon gĕh âk choih
 • 15/08/2019 15:08
 • Tĕng bu ranh bon Y Rin Khang, bu nuyh R’đe rêh ntơm bơh kăl e ta bon Choăh. Gơi du ma phao bom tâm lơh tâm su đah My, bu nuyh bon lan tâm bon lĕ du tât ta bon jê Bon TrÂp, n’qual Krông Ana n’hanh bon Alê B, bon têh Buôn Ma Thuột (Dak Lak) abaơ gơi rêh n’hanh bư mir jan ba.
<< <  1  2  3  4  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.