Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Iet n’hanh mray gơi dak play kam mô gĕh tăng

20/02/2020 10:49 G2T+7

Lah iet dak play kam he lơi ân ôh dak ta ntô play cam lăp ta dak cam he iĕt gơi dak play cam mô gĕh tăng lah he mray jŏ. Gơi mô gĕh tăng he sêl lơi ntô play cam lor ma iet mô rĭ dŏng, măt iet dak play cam gơi dak play cam mô gĕh tăng jêh he iet.

Dak tâm ntô play cam lah nô nau bư dak cam he iet tăng

Mray chê tâm tu ndik lah nau ntĭm gơi bư dak play cam mô gĕh tăng. Lah dak play cam chê tâm tu ndil lĕ jêng pler, ăp chất n’gang oxy tâm dak play cam hôm e kơt ơm. Lah ŭch mray dak cam tâm tu n’dik, he ntroch dak play cam tâm chai kon yăng jêh rĭ kôp ndrôp...

Hồ Mai (t.h)

246
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.