Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tux puz ar tsov ntơưv nênhs Langl

04/11/2021 15:25 G11T+7

Hur lêr tsêr yaz los sis uô yôngz ntơưv nênhs Langl xar Long Sơn (Đăk Mil), thâuv cưr tix, cxênhz jê, pus zơưv chuôl tuôv phôngv tsưr tsêr iz făngz njaz, chơưr, par, nhiax… mas ar tsov tưz zos iz hur chor chuôz zênhx khênhx lo chox môngl puz.

Chor ar tsov zuôr lo tsưr tsêr đei trâu sâuv oz făngz njang tsêr

Trơưs zơưv Linh Văn Sấy, minhx cxưx Langl nhoz jos Đông Sơn, xar Long Sơn, tux nuôr muôx thâuv nzur. Nênhs Langl xangr, jas tsêr yaz los sis uô yôngz muôx hlôngr yaz ntơưv ntux têz haz tuânx hoanx ntơưv xinhz txơưv. Viv li, tsưr tsêr tưz xangr muôx ar tsov yaz. Ar tsi tangs sir zôngv truôx khor ntêr xưs li saz jông ntơưv nênhs puz, thâuv tsưr tsêr tsov ar zuôr  ndu txus tus nênhs puz ar.

Sâuv ar khênhx muôx chor lus siz tưr haz bê tus nênhs puz haz tsưr tsêr, uô muôx puv siz hluz uô cê

Cênhz ntơư, tsov ar chia til môngl txus kror jông haz kror xangr puv mênhx, tưz zos kror xangr txus ntơưv nênhs puz ar trâu tsưr tsêr. Ar tsov tsinhv lo seiz li chuôz zênhx phong thuiv, zuôr pangz chuôz zis muôx cxangz sinh khir, lơưr chor tsi jông, fêv kal hur tsêr…

Hồ Mai

407
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.