Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Uô Then ntơưv nênhs Zir

30/07/2020 15:10 G7T+7

Txus hâur shông yaz los sis thâuv chuôz zis muôx ntâu kror môngr tsi jông, nênhs Zir sâuv thangx tsangv xênhr khênhx hov uô Then.

Tsưr tsêr hu txir nênhz Then (los sis txir nênhz Pựt, Tào) lus tsêr uô nênhz chia tsơưk njiz môngr tsi jông, muôx moz, cuôs hnox kangz nhoz jông. Nênhs Zir xangr, lênhx tưs tưz muôx iz tus Pus tir thair, pangz zus. Txir nênhz Then pangz txuôl lus ntơưv tiz nênhs trâu tsưr xinhz. Lêr đơưk moz gênhl muôx ntâu nghi thưc, thôngx iz zangv hlo khênhx muôx chor ntu: Cxul shangz, lâuz đêx yuôx zêx, thangv kra, thor môngr, lơưr đangz... Hur tsêr muôx tsơưs lênhx nênhs mas tsuv muôx bâuv ntơư lêr vâts. Cxuô zangv lêr lo phaiz uô 3 făngx tsuv: Tsuv tsưr xinhz, tsuv pus zơưs côngz haz  tsuv cangz moz cêr gênhl.

Cxuô zangv lêr zos keiz, us, mor blâuv, phưx chơưr, txir ntông, par thangx; njêl, kưx tso môngl,...

Lêr khu môngr lo uô ntơưv tsưr tsêr los sis tov tol tsêr, tov hangr đêx, tov ntul hangr jôngr...

Tsưr tsêr uô nghi thưc uô kangz hlo chia lơưr môngr tsi jông môngl

Nguyễn Nam

696
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.