Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsưr jos K’Kia ntâus ntêx

07/06/2018 09:11 G6T+7

Sâuv cương vix tsưr jos Sa Ur - DRu, xar Quangv Khê (Đăk Glong), zơưv K'Kia tsinhr zov chênhr mlôngl ndâux lus, saz xangr haz zaiv cêr jông ntâu hâux lưv phat sinh hur luz nênhx ntơưv pêx xinhv.

Tiv zix, zơưv zov chênhr hâux lưv kruôz ntuôl, kruôz hu pux tuz nhuôs côngv saz, siz pangz uô nox uô hâuk, cxiv tsang nênhx văn hoar… Zơưv K’Kia tsinhv zos ar tsov uô nox uô hâuk ntơưv trôngx qơư. Đrul 3 ha cax phê, yangx 400 tsoz phưx txoz haz 200 tsoz điêux, yưx chi phir đâux tư, zơưv chuôz zis sâu lo jê 200 chơưx nhiax/shông.

Zơưv K’Kia seiz ntâuz ntơưr, bangx tuôz jông nôis jung tsuô cxuô jas cơưv chei ntơưv jos

Zơưv chênhr phangx cênhz đrul chor tsov cưv đoanx thêv hur jos zaiv cêr ntâu vânr đêx cis txus luz nênhx ntơưv pêx xinhv

Zơưv K’Kia tsinhv zos ar tsov uô nox uô hâuk coz, sâu lo fênhx đrăngz jê 200 chơưx nhiax

A Trư

1,559
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.