Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsưr jos Sungx A Nhiax ntâus ntêx

15/12/2016 11:26 G12T+7

Tix lâul Sungx A Nhiax (zus shông 1982), Thơưx ban tưx cangr, ciêm canr bôx y têr jos Tân Lâps, xar Đăk Ngo (Tui Đưc) zos nênhs tsinhr tâus ntêx hur phong tsox dân vâns ntơưv trôngx qơư.

Tix lâul tsinhr đrul chi bôx, cxuô hôix, đoanx thêv hur jos tsov cưv ntâu hoatx đôngx kruôz ntuôl, zaiv cêr jông ntâu cuz nxur hur luz nênhx, pangz pêx xinhv uô jông trơưs chuv trươn  ntơưv Đangv, cêr chai ntơưv Têz qơưs… Li ntơư, Sungx A Nhiax tưz pangz jos Tân Lâps tsinhr uô tar chor chiv tiêu ntơưv ntâu jas kruôz hu cưs cxênhx saz chuôz kra. Pêx xinhx luz nênhx ziv hnuz ziv truôx haz tâu jông đuô.

Tsưr jos Nhiax đrul cưs kra ntơưr hur jos tsinhr tuôx kruôz ntuôl pêx xinhv chia tuz nhuôs môngs cơưv ntơưr.

Chor thêv bov hiêmv lo phai đuô, khu hlôngr, cxangz nzir lo tix lâul Nhiax chox tuôx txus tsêr tsuô pêx xinhv chia cxuô lênhx lo hươngv jix vux y têr.

Tix lâul Nhiax tsinhr saiz pâuz truôx chor văn banv, thông bor ntơưv cxênhx saz uô ntêx cơưv pêx xinhv.

Y Krắk - A Trư

657
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.