Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Khu moz poz Amidan bâuv txir kos ntơưv tsêr

19/03/2020 10:18 G3T+7

+ Txir lê: Thâu vcuz chêr, moz kang zuôr zôngv txir lê zông yuôx txu cuz chêr, txu moz. Cuô lê tưz khu lo gru, zangx kuz ndâul blâuv. Muôz 1 luz txir lê cxôngr têx đeiv tsu cuô hâuk. Thâuv moz kang hênhr, zôngv cuô lê txas chia zôngx ziv hâuk đuô. Nênhs cuz chênhr tangz sis tsinhv cênhz uô hno ntâu los sis zôngx ziv thox plăngz jông đuô mas zông vcuô lê râuz zur.

+ Krar nhôngl: Ntir krar iz făngz uô nto phưl, txu cuz chêr, uô sur tsinhv pangz tangr viêm haz zangx kuz ndâul blâuv. Cuô krar cxangz tơưr txir cuyt jaz kruôr hangx ziav muôx kangz hâu. Krar nhôngl haz tơưr cuyt kruôr iz zangv 10g, thangx njêr mir njir cxangz đêx 400ml, râuz yuôr 1/3 mas zôngv. Zôngv thâuv sur haz su muôx kangz hâu cxangz iz bâus.

Txir lưs

+ Txir lưs: Txir lưs tuôr lưx, cxangz đêx 400ml. Uô kangz bâu, râuz cxangz muôx iz đrăngz six hơưv, zôngv uô đêx zâul ndâux khu moz kang. Phênhv tơưr lưs jông yuôx hlo viv li mas zôngv tơưr lưs jaz hax ziv muôx kangz hâuz đuô. Blôngx lưs tsinhv zôngv uô yuôx, muôx kangz hâu iz zangv.

H’Mai (t.h)

293
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.