Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Khu trưx ơưs ntơưv tâuz njuôz

18/06/2020 10:17 G6T+7

Cxuô kror ntơưv tâuz njuôz zuôr uô lo ntâu zangv yuôx jông, jông langx saz, lơis chok cxang, đơưk lov, sinh tân, chỉ khát, jông tso jil, khu xangz o. Khu nkheik đêx, trưx ơưs, sang lở, ban chẩn, tuôr jông gâux... Zuôr zôngv tâuz njuôz khu trưx ơưs li hur kangz hnuôr:

Tâuz njuôz jông ntâu zangv yuôx tsuô đăngs jul

+ Khu trưx lux ntơưv đuôr: Txar tâuz njuôz uô bleik tuôz 1 - 2 cm, buôz tsuô kror oz, trưx zuôr tuôs môngl.

+ Zos trưx tsi muôx ndâux: Muôz nôngz tâuz njuôz jaz kruôr râuz hâuk iz hnuz 2 - 3 jas, iz jas 20g, uô muôx ndâux sei, trưx tuôs.

+ Zos trưx ơưs uô ntâu tov tơưr ntêr hnuz: Muôz blôngx tâuz njuôz tsông krưr iz hnuz 1-2 jas, hur 3-5 huz. Zos uô poz txoz o, muôz mangz tôngz (tâuz tưs) râuz nhênhv nzuôr, tsau cxênhx hnuz.

H’Mai (t.h)

505
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.