Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Xir por đuô đrul công thưc lơưr tsư nxaz hur phongx zos tơưr txir lưs lâuz, cam

09/02/2017 13:42 G2T+7

Phuôz chuô shông yaz los six nông, zôngx ziv tsư nxaz, tsư na tsi tâus hur phongx.

Muôz tơưr txir lưs kâuz, cam lơưr tsư nxaz hur phongx

Sir zôngv chor tơưr txir lưs kâuz, cam hur saz, laiv tsês plơưr. Muôz shơư njêr, zôngv njêr têx luz lux, njêr ziv kruôr ziv jông, muôz cxangz đaiv puôr blôngx pux huv laz los sis tơưr civ fix, hôix…tsuô hur plơưr. Zos tơưr txir tưz tsuôr zâu, muôz siz shơư haz tso tsuô hur ntiv. Iz fangz lơưr txangr tsư nxaz hur phongx, uô phongx tsư kangz nzas.

Mẫn Doanh (t.h)

500
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.