Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Thưx phâmv pangz txu uô kal ndâux plăngz-cu kang

09/07/2020 19:43 G7T+7

+ Cuô kâuz táo: Cuô kâuz táo muôx axit axetic pangz cân băngx axit hur plăngz. Shơư iz đar cax phê jiz mur, iz đar has cuô jâuz cuô kâuz táo haz iz khoz đêx, hâuk jông hlo mas zos iz đrăng six hơưv txus 1 six hơưv uô ntêx pluôs hnox mor.

Cam thaov zos iz zangv yuôx tsinhr zôngv hur luz nênhx

+ Cuô tsu lô hội: Cuô tsu lô hội zos iz biêns phap tưs nhiên chia khu moz cu đăngz (kang). Lô hội pangz txu cich ưngr haz moz poz sâuv kang, khu mô mangl moz sâuv thanhx cu đăngz. Hâuk cuô lo hội 30 phut uô ntêx pluôs hnox thâuv yeiz plăngz. Cuô tsu lô hội tsinhv zos iz zangv yuôx jông trâus đuz.

+ Cuô krar jiz mur: Cuô krar cênhz jiz mur pangz txu moz viv krar zos tsât tangr moz poz tưs nhiên hur ntơư jiz mur zuôr por vêv kang tsi mangl cich ưngr.

+ Zôngv cam thảo: Sir zông cam thảo zos iz phương phap chia khu jông cu kang tưs nhiên. Cam thảo pangz khi nyangr ntưl môngl lus hur plăngz nhur tưz xưs li cich ưngr lus cuô blâuv chia por vêv niêm măcx plăngz.

Mẫn Doanh (t.h)

663
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.