Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Thuận An kruôz ntuôl pêx xinhv phangx, tang cangz moz Covid-19

13/08/2020 14:46 G8T+7

Nuz cis 10/8, UBMTTQ xar Thuận An cênhz đrul Đônx Biên phongx Cưav khâuv Thuận An (Ðăk Mil) tsov cưv kruôz ntuôl, kruôz hu Pêx xinhv nhoz thangx tsangv đriv phangx, tangr cangz moz Covid-19 hur tinhx hinhx yaz.

Bâuv cxuô hinhx thưc sir zôngv yêz môngl lus muôx cênhz loa xangz suôz, cênhz băng jôn, khâuv hiêus, cxuô đơn vix tưz kruôz ntuôl, yangz xur chor zangv moz, cơ chêr cil cangz moz, chor ngui cơ cil haz tsưr ziv phaangx tangr cil cangz moz Covid-19 hur côngs đôngx. Chor đơn vix tsinhv phaiz ntâuz bul ndâux, kruôz ntuôl cxuô chuôz zis sâuv thangx tsangv đriv sâu cam cêt uô trơưs, mlôngl jông chor cui đinhs lus hâux lưv cangr, môngl lus đhâu đriv chia pangz pux tuz nhuôs minhx cxưx nênhs tsơưs uô trơưs jông chor tsưr ziv phangx, tangr cangz moz Covid-19.

Sir zôngv yêz môngl lus chia kruôz ntuôl Pêx xinhv uô jông saz xangr phangx, tangr cangz moz Covid-19

Canr bôs, chiênr sir Đônx Biên phongx Cưav khâuv Thuận An phaiz ntơưr, kra tsôngv box M’nông nhoz jos Sar Pa tsưr ziv phangx, tangr cangz moz Covid-19

Nênhs M’nông nhoz jos Sar Pa, Bu Đăk lo phaiz ntâuz bul ndâux chia phangx, tangr cangz moz Covid-19

Chor đơn vix môngl txus cxuô chuôz zis chia kruôz ntuôl chor tsưr ziv phangx, tangr cangz moz

Y Sơn

1,260
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.