Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jông seiz uô si ntâus tox luz ntơưv nênhs Môngz

25/11/2021 10:07 G11T+7

Tox luz zos iz zangv uô si jân jan lo chor tuz hluôs môngz sir zôngv chor nuz lêr, traz.

Thâuv ntêx thâuv nzủ, nênhs Môngz tưz pâuz uô iz zangv tox luz ntông tơưr cênhz iz txux hluô muôz tơưr mangx xuôz ntêr muôx 1m. Luz tox luz lo chor tuz hluôs tưl tiz jông, khênhx, tol hâu txar tul, tol tơư tưl njê mur, nja mur hlâu uô tơư txơưz ndil. Txux hluô iz tol khi ntơưv tus krangz ntêr muôx 0,5 m, yuôr tol to txuôl iz txux plâuz keiz. Chor tuz hluôs muôz txux hlu tril ntâu ndil luz tox luz chia thâuv ntâus uô trâu tox luz ndil hênhr. Chor tuz hluôs phaiz uô 2 pangz los sis ntâu pangz (trơưs jêx jos) chia siz tưr ntâus uô si đrul chor qơư cêv đêz 5m, 10m, 15m, 20m… Pangz tưs ntâu trâu tox luz pangz tov nhoz cêv đêz hlo mas zos cor zênhx.

Ntâus tox luz hu lo chôngz lênhx nênhs tuôx seiz

Tox luz lo uô ntơưv chor ntông ziv tơưr ziv jông haz ziv ndil hênhr đuô

Uô si ntâus tox luz tsinhr tinhv tus nênhs ntơưv tsuv muôx jul, têk ndangx li ntâus lo trâus chor qơư cêv đêz

A Trư

303
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.