Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lĕ ma nau uĕh Wâl mpơl ndu ndơ goh guh ntơm kăl e

05/09/2019 15:59 G9T+7

Ta Wâl jong kăl e bơh bu nuyh Bu Nong ta bon Dak R’moan, xă Dak R’moan (bon têh Gia Nghĩa) gĕh du ntŏk mpơl ăp ntil ndu ndơ goh uh ntơm bơh kăl e.

​​​

Ndu ndơ goh uh ntơm bơh kăl e bơh bon lan bu nong kiê bu nuyh dơi bu mpơl ân bu năch uănh

Dăch tât 60 mlâm ndu ndơ goh uh lĕ ma nau uĕh bơh ăp bu nuyh tâm lam ăp bri dak n’hanh goong lŭ bơh bu nuyh Bu Nong dơi bu mpơl ân bu năch tât hăn uănh ta aơ. Ăp ntil ndu ndơ goh uh aơ dơi bu bư tă bơh lŭ n’hanh nting mpô mpa. Wâl mpơl ndu ndơ goh uh kăl e gĕh âk nau kh’lay, nau uĕh êng ta nau kan mbơh hưn nau way bơh bon lan bu nong iê bu nuyh. Aơ hôm jêng ntŏk ndâk bư ntŏk ân bu năch tât hăn pâl ta Kông viên neh ntu Dak Nong.

​​​​​

Ăp ntil nung lah ndu ndơ bu uh đah n’hâm, dơi bư bư tă bơh r’ke mpô mpa

H' Mai

1,840
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.