Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Dŭt ma kah trau bum blang gâm đah kao play mbŭng bơh bu nuyh R’đe

16/04/2020 10:01 G4T+7

N’ha bum blang dơi bu dŏng gơi gâm ăp ntil trau sa bơh bu nuyh R’đe gĕh trau n’ha bum, n’ha bum âl tak boh mrăch, n’ha bum gâm đah blân tăng, n’ha bum gâm đah poăch sur, n’ha bum gâm đah iêl…

Lah trau n’ha bŭm gâm đah kao play mbŭng nkuăng jêng du ntil trau sa kah uĕh ma n’hâm suan. N’ha bum blang bu dŏng bư trau lah n’ha bum blang gĕh play dơi bu sa, n’kong chăng, n’ha jê n’hanh n’hơ. N’ha bum blang dơi bu dŏng ka kŭl dak rlai mô rĭ ka kro, mrăch, rmlăng, chia yong, blân sat bu nong…

Ŭnh mô dơi hâr têh mô rĭ hâr jê ir gơi gâm n’ha bum blang sĭn tâm ban mô gĕh sơh, kao play mbŭng sĭn rănh

N’ha bum blang juh hăch, tho kloh. Kao play mbŭng n’kuăng gâm ân sĭn gơi bah tăng. Ka kŭl dak rlai chik jê, lơi nting. Jêh chê dak ngi ta glah he chê n’ha bum n’hanh kao play mbŭng wâr. Mrăch, rmlăng, chia yong dơi bu juh hăch chê bơh kơi, dăch sĭn chê boh, bôt ngot. Trau n’ha bum blang kah ngăn sa yor tăng, hăng mrăch, njŭng, bô kah…

Trau n’ha bum blang gâm đah kao play mbŭng n’kuăng jêng du ntil trau sa kah, dơi ăp bu nuyh tâm r’năk R’đe dŏng sa

H’Mai

954
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.