Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Shir phangz viv zus đôngx chir muôx luz nênhx jông, đăngs jul jông đuô

25/07/2019 14:57 G7T+7

Zơưv Phan Đinh Manhs (zus shông 1948) zos thương binh hangx ¼ nhoz xar Nam Binhx (Đăk Song) zos lênhx nênhs tiv zix lus tiunhx đôngx đôis.

Nax shông, chuôz zis sâu lo jê 20 tênhr cax phê, 20 tênhr phưx txoz

Shông 1997, zơưv đrul chuôz zis tsir tuôx Đăk Song uô nox trơưs chor cinh têr yaz. Xangr li lus kra ntơưv Lâul Hôx “Thương binh tanx, tangz sis tsi phêr”, zơưv sir jul cơưv shuv tsưr ziv haz ciênr thưc cir thuôx, kra tuz nhuôs hlôngr ntơưv chos hoa maux chia chos kôngz công nghiêps. Tsus nuôr, zơưv chuôz zis muôx yangx 10 ha angr chos cxuô zangv kôngz xưs li cax phê, phưx txoz haz ntông nox txir. Nax shông, yưx chi phir, zơưv sâu lo yangx 1,5 tiv nhiax. Đrul tinh thânx “tương thân tương air”, zơưv tsinhv khơưs puz 2 lô angr ntơưv ntul têz qơưs cêr 14, thuôx thix trânr Đưc An (Đăk Song) tsuô 2 đôngx đôis zos zơưv Đoanx Tât Đăc (zus shông 1948) haz zơưv Đinh Quang Haiv (zus shông 1952) por lênhx mangl moz nhangr chia uô tsêr nhoz. Zơưv tsinhr shir phangz, lov jêv thâuv pangz lo zus đôngx đôis muôx luz nênhx truôx haz hlôngr tsangr đăngs jul.

Shông 2012, zơưv tsinhv tsês 500m2 angr ntơưv tiz nênhs đrôngl 2, thix trânr Đưc An (Đăk Song) uô cêr môngl lus

Thùy Dung

1,851
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.