Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Cưs yuôx chox cuân hamx nhoz Trươngx Sa

07/03/2019 15:41 G3T+7

Nhoz chor qơư ntơưv por trôngz har txưr Trươngx Sa (Khanhr Hoax) nhis hnuôr muôx los six ntâu canr bôs cuân y ntơưv Tsêr khu moz 103 (Hocx viêns cuân y – Bôs Cuôr phongx) tangz tov uô hâux lưv.

Tsinhv muôx ntâu phiv liv tangz sis chor hnênhs cưs yuôx chox cuân hamx tsinhr hnuz mo saz ntêr chia tu đăngs jul tsuô tuz tros, pêx xinhv sâuv por trôngz har txưr haz nênhs sâuv har txưr. Ntơưv zos đôngs lưx chia chor hnênhs qơư har txưr muôx txâus đăngs jul, cuêt tinhv nhoz cênhz har txưr, por vêv tsưr cangr har txưr thiêng liêng ntơưv Têz qơưs.

Cuân, pêx xinhv qơư por trôngz har txưr tsinhr lo chor cưs yuôx hnangr khâuz ndơưk tuz tros saz ntêr njuôl, tu đăngs jul thâuv muôx moz

Thiêur tar Nguênr Văn Tuânr, Bac sir, thơưx Tsêr khu moz por trôngz Sơn Ca cxênhz seiz nyăngr tsuô chiênr sir tangz tov uô hâux lưv sâuv por trôngz

Thiêur uir Trânx Hoaix Nam, Tsêr khu moz por trôngz Nam Yêt cxênhz seiz cxuô zangv yuôx lo chox tuôx por trôngz

Lê Phước

318
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.