Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Hli plâuz đangx yaz pangx Osaka

25/04/2019 19:37 G4T+7

Osaka đangx (tsinhv muôx bê zos Muôngx hoangx iênr) lo chos lơưr chor ntux cêr plơưr thix xar Gia Nghiar.

Txix hli pêz, tiv zix mas hli plâuz, pangx tơưk yênhx trêr, trơưr lês oz făngz cxuô txux cêr, uô muôx shênhv “đrôngl thix pangx đangx” đax trưng tsuô thix xar Gia Nghiar.

Chor hnuz nuôr, pangx Osaka tơưk pangx riz sâuv cxuô ntu cêr, uô jông gâux, uô cuz saz lus ntơưv thix xar Gia Nghiar

Osaka tơưk yaz khir tos yangr ntux hli plâuz

Pangx tơưk uô yênhx trêr uô muôx maux đangx jông gâux, uô cuz saz lus

Pangx tơưk uô yênhx trêr uô muôx maux đangx jông gâux, uô cuz saz lus

H’Mai

304
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.