Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsangs Già làng cênhz đrul luz nênhx, tâm linh tsôngv box M’nông

16/07/2020 10:40 G7T+7

Tsangs Già làng tsinhv hu uô tsangs 79 nhoz sâuv thangx tsangv jos Mê Ra, xar Quảng Tân (Tuy Đưc) buôl xar Đăk Wer (Đăk R’lâp).

Pêx xinhv co rcangv hu uô tsangs Già làng viv cxuô cxênhx nênhs lâul nênhs M’nông ntơưv hnuôr tưz seiz shuôk haz por vêv hangr đêx haz luz tsangs hnuôr. Tsangs muôx plơưr đăngr đrul ntâu ntu đêx jông gâux nhoz hur plơưr oz luz trôngz. Chor njưx jêz muôx shênhv đuôz, lux zâu, jông thôngx li trur tsêr. Tsangs muôx chor njưx jêz hinhx trus siz yôngx uô cê los six jông sei. Ntơưv hnuôr tsinhv muôx ntâu jăngx lus đruôl tâm linh ntơưv tsôngv box M’nông. Ntơư zos jăngx lus đruôl gơưv nangz por vêv luz tsangs haz luz poz jêz muôx tâm linh thiêng ntơưv kangz tsangs.

Shênhv jông gâux ntơưv tsangs Già làng

Chor njưx jêz đrul ntâu hinhx khôir jông gâux, huênx bir

Nênhs lâul Điểu M’Bích, jos Bu N’đoh, xar Đăk Wer (Đăk R’lâp) ntơưv tsoz ntông chuô lâul sâuv hâur tsangs-qơư tsôngv box M’nông thâuv ntêx tsinhr uô lêr côngv

Nguyễn Nam

620
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.