Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Cxiz chênhr tênhs tangs văc xin phangx moz Covid-19

18/11/2021 09:45 G11T+7

Uô trơưs chuv trương ntơưv xênh, Sơv Y têr cênhz đrul nganhx tsưc năng cil txus, chor hênhx, đrôngl tsov cưv tênhs tangs nro văc xin côngz 1 phangx phangr Covid-19 trâu pêx xinhv txix 18 shông tror sâuv.

Xangv txus 17 tênhz nuz 5/11, tangs nro xênhr tưz tênhs côngz 1 trâu 98,5% lênhx nênhs 18 shông tror sâuv, txus qơư uô ntêx hlo chor xênhr Tây Nguyên. Nhis nuôr, xênhr tangz tov txuôl nzir tox tsongs cxiz chênhr tênhs côngz 2 trâu pêx xinhv; cênhz txuôl nzir bangx chor hâux lưv tsov cưv tênhs văc xin Covid-19 trâu nhuôs zâu. Đrul chor văc xin lo Bôx Y têr phênh, nhangx xangv nuz 25/11, Đăk Nông zuôr lo 49% nênhs 18 shông tror sâuv lo tênhs côngz 2. Hâux lưv tênhs văc xin phangx Covid-19 lo uô an toanx, huv cui trinhx, kra  ntơưv nganhx Y têr. Đhâu ntơư, pangz mangx uô muôx kangz hâu hâux lưv phangx, tangr cangz moz trơưs făngz thich ưngr an toanx, linh hoax, tangr muôx kangz hâu cangz moz Covid-19.

Pêx xinhv lo tênhs côngz 1 văc xin phangx Covid-19

Yêz tênhs chungv môngl lus ntơưv Trung tâm Cxênhz tangr moz xênhr pangz tênhs văc xin ntơưv xar Đăk D’rông

Nênhs lâul minhx cxưx M’nông nhoz jos U3, thix trânr Ea T’ling tưz tênhs tangs 2 côngz văc xin phangx Covid-19

Y Sơn

340
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.