Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chơưr mol truênx thôngr Ðăk nia môngl tsuô thix trươngx

02/01/2020 09:41 G1T+7

Hli 8/2018, 7 tsêr nênhs Mas nhoz chor jos Ting Wel Ðơm, Bu Sop haz N’Jriêng, xar Ðăk Nia (Gia Nghĩa) tưz cxiv tsang Tuv hơps tac (THT) uô chơưr mol truênx thôngr xar Ðăk Nia.

Uô ntêx uô chơưr, huz lo nzuôr hur, uô kangz muôz đêx râuz blôngx  Rdong tso tsuô hur huz haz chox môngl jaz yangr ntux, thâuv blôngx Rdong hur huz kruôr chox huz môngl xir chơưr. Thâuv xir chơưr mas muôz xangz ntông hangr jôngr, zangv xangz uô chơưr muôx maux jông gâux, tsư kangz. Tsưr ziv uô chơưr mol truênx thôngr zos chuz mor, shơư mir njir njaz blâuv, mor sar tso txas, tor shơư môngr xangr, xuô blêx haz tso tsuô hur huz xir muôx li15 - 20 hnuz mas zôngv lo.

Tsưr ziv cxênhz seiz chơưr mol ntơưv THT puv pâuz tsi muôx tsât methanol, bov đamv an toanx vêv xinhz thưx phâmv, txâus tsât lươngs chơưr hâuk an toanx trơưs tiêu tsuânv châu Âu. Chơưr mol ntơưv THT tưz lo xar Ðăk Nia xair uô sanv phâmv OCOP ntơưv xar, lo ntâus grê tsât lươngs 3/5 hnuz kuz hur tiêu chir ntâus grê, sơưr keiz ntơưv OCOP têz qơưs. Chơưr mol Ðăk Nia tangz tov lo cơ cuan tsưc năng pangz  THT cxiv tsang lôgô, nhanr hiêus haz đăng cir sir zôngv tsir tuês, krêz făngz phuôv tsangr haz pangz mangx tuôr tsês nghêx chơưr mol truênx thôngr.

Jaz huz ntu zov chênhr chia tsi tsư nxaz.

Pus H’Mai kra pâuz, bir cuêt chơưr kangz truênx thôngr ntơưv xangz tơưr ntông hangr jôngr.

Njaz uô chơưr tsinhv lo xair tiz jông.

Đức Hùng

736
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.