Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jâuz mar đêx

23/02/2017 10:22 G2T+7

Iz cxa yuôx ntơưv cuc vans thos chor trươngx hơpx hur kangz nuôr:

Jâuz mar đêx

+ Thox plăngz: Pangx cuc vans thos 20g tuôr lưx shơư thangx njêr, chuz hur mor chia hâuk.

Iz cxa yuôx zôngv jâuz mar đêx hur kangz nuôr:

+ Tso jil nyangr: Blôngx mar đêx nhôngl 20g, đok 0,5g, krar 0,5g. Uô nox yênhx hnuz hur ntâu tuânx.

+ Tso jil cuz, moz: Blôngx mar đêx nhôngl 60g râuz đêx hâuk. Los sis uô shơư grax buô tsơưs lưx nox.

+ Tso lo jil jông: Nôngz mar đêx 10g, cam thaov 2g, đêx 600ml. Râuz yuôr 200ml. Phai 3 jas hâuk iz hnuz.

+ Chaix ntux cuz los sis tir yangr, uô los đôngs tov yangr ntux nto phưl ntâu, uô tso jil laz, têk tơư tsâus, hâur saz cuz, tơưr grax cuz: Zôngv 20-30g blôngx mar đêx râuz hâuk hlôngr đêx trax, thâuv hâuk muôz mir njir njêr.

+ Viêm thanh quanv, viêm cu đangz, cxơưk kang: Tsu cuô los sis râuz đêx changs kuô luôl 60-100g hur 1 lit chia buôr zâus ndâux.

+ Thanh nhiêtx, trưx đamx, jôngx ziv tso jil, kror muôl puv cêr: Njaz txuô 500g uô mor cuô đik muôz 10g blôngx jâuz mar đêx cxôngr mol. Uô nox tsi tsês

H'Mai (suckhoedoisong.vn)

602
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.