Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Quangv Khê trâu saz pangz pêx xinhv txu pluôs

18/10/2018 11:06 G10T+7

Xar Quangv Khê (Đăk Glong) muôx 12 luz jos, 3.280 tsêr đrul yangx 12.550 tus nênhs, zos 23 minhx cxưx nhoz uô cê. Cxênhx wiv, chinhr cuênx trôngx qơư tsinhr zov chênhr hâux lưv cxuôv yeiz, txu pluôs, cxangz ndê luz nênhx vâts tsât haz tinh thânx tsuô pêx xinhv.

Đhâu chor tsangz cxênhx, jưs anr 3EM, 134, jưs anr txu pluôs tsuô tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs…, xar tưz cxiv tsang cêrr môngl lus jêx jos, cêr môngl tsuô thangx tsangv uô nox uô hâuk, chia txaik pênhr ưu đair phuôv tsangr uô nox; pangz nôngz kôngz chos, qir mfông, kra tsưr ziv cir thuôx, cxiv tsang ntâu tuv hơpx tac phuôv tsangr uô nox… Zos li, sâu bênhx đrăngz tâuz hâu tuôz nênhs lo muôx li 25 chơưx nhiax/tus nênhs/shông; chor chuôz zis pluôs txu grêl fênhx đrăngz yangx 4% shông.

Ntơưv ntâu hâur pâuk, đăngs jul seiz mas cxuô txux cêr môngl đhâu jêx jos tưz lo luôv mox nhêx

Trôngx qơư tsinhr krêz chor lơp yangz shuv chos kôngz, zus tsax tsuô pêx xinhv

Môngl cơưv chor lơp yangz shuv, muôv Đinh Thix Hiênx, minhx cxưx Mix Jênhx nhoz jos 8 tưz đâux tư chos cax phê, phưx txoz sâu lo muôx li 200 chơưx nhiax/shông

Ntâu chuôz zis minhx cxưx Mas nhoz jos B’Dơng tưz đâux tư phuôv tsangr cinh têr ntơưv pênhr txaik uô nox

Ntâu chuôz zis minhx cxưx nênhs tsơưs tsinhv chos jâuz, zus cangz

Phuôv tsangr zus nhux đăngs

Pêx xinhv siz kra siz pangz phuôv tsangr cinh têr, cxuôv yeiz cxu pluôs

Y Sơn

363
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.