Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Txir nhux mil

16/02/2017 13:44 G2T+7

Iz cxa yuôx ntơưv mangz nhux mil lo zôngv khu ntâu zangv moz hur kangz nuôr:

Txir nhux mil sar

+ Thox plăngz muôx cangz haz hơư kuôr: Muôz 20 - 30g blôngx txir nhux mil nhôngl los sis 6 - 12g blôngx txir nhux mil kruôr, ciz đangx, râuz cênhz 400ml đêx yuôr 100ml, phaiz oz jas hâuk iz hnuz, uô ntêx cxuô pluôs nox 1,5 six. Los sis zôngv môngr blôngx txir nhux mil kruôr, iz hnuz 2 – 3 jas, iz jas 8 - 12g, hâuk cênhz cuô mor. Chênhr phangx: Thâuv hâuk tsi lo nox cxuô zangv tsư, txak: njêl, trâuz, kưx, kangr…

+ Gru, hơưz, langx uô pangz: Muôz txir nhux mil 6 - 12g/hnuz, hur zangv yuôx râuz, yuôx tsu cuô los sis yuôx môngr. Hâuk ntâu hnuz, txus thâuv chor moz jông.

+ Lus nyangr njưl: Changs txir nhux mil 16g ciz đuz, râuz hâuk iz hnuz iz poz. Phaiz 3 jas hâuk uô ntêx nox mor 1,5 six.

Blôngx haz changk txir nhux mil tsi chiz pux hai nhuôs zôngv.

Nguồn: Sức khỏe & đời sống

975
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.