Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tâuz az kruôr hur luz nênhx cxuô minhx cxưx nhoz qơư

10/01/2019 09:46 G1T+7

Chor tsôngv tsôngv box cxuô minhx cxư M’nông, Mas, Ê đê sâuv thangx tsangv xênhr mas tâuz az kruôr zos iz hur chor chuôz zênhx jê, cxênhz jê cênhz đreiv luz nênhx. Tâuz az kruôr lo sir zôngv hur ntâu zangv xưs li trâu đêx, trâu nônz kôngz, trâu cxuô zangv nox…

Tâuz az kruôr tsinhv lo tsôngv box zôngv uô nguên liêus chia uô ntâu zangv nhax cus truênx thôngr ntơưv minhx cxưx xưs li kenhx M’buôt (M’nông), Đinh năm (Ê đê), M’boăt (Mas)… nhoz txix mux đich sir zôngv mas chor chuôz zênhx lo uô ntơưv tâuz az kruôr đrul shênhv, bê hu tsi siz thôngx. Tâuz az kruôr zos biêuv tươngs ntơưv đăngs jul, ntêr shông haz phuôv tsangr; jông đơưk đaz, chox côngz môngr lus tsuô jêx jos. Viv li, sir zôngv tâuz az kruôr chia zos tsuô cxuô lênhx ndu lus hâur paauk, côngv saz thâuv côngv hâuk iz tâuz đêx, iz tâuz chơưr tov ntêx uô por thơưx ntơưv tsưr xinhz.

Ntơưv chor lêr hôis lux côngs đôngx cxuô minhx cxưx, tâuz az kruôr zôngv chia trâu cxuô chuôz zênhx côngv haz nyangr ntơưv tsax cxu, hu zuv chor tsưr xinhz lus côngv

Kênx M’buôt ntơưv nênhs Mas lo uô ntơưv tâuz az kruôr

Tâuz az kruôr cênhz đreiv luz nênhx tsôngv box cxuô minhx cxưx trôngx qơư sâuv thangx tsangv xênhr

Mỹ Hằng

2,582
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.