Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Kuôl pux Bu Ðăk tuôr tsês nghêx ntul ntâuz txaix

09/07/2020 19:53 G7T+7

Tix lâul Y Lót, Tsưr jos Bu Ðăk, xar Thuận An (Đăk Mil) has pâuz: Nôngz nhôngl đhâu lo cxuôz cxênhx, nganhx, trôngx qơư krêz chor lơp kra nghêx tôngx xur, ntul ntâuz txaix truênx thôngr mas kror tuôr tsês, phat hui net jông gâux văn hoar ntul ntâuz txaix ntơưv minhx cxưx M’nông hur jos tưz muôx ntâu hlôngr yaz.

Nhis hnuôr, hur jos muôx 50 ntâu tsêr muôx chik ntul ntâuz txaix; chor kuôl pux hur jos por lênhx pâuz ntul ntâuz txaix. Iz făngz tuôr tsês nghêx ntul ntâuz txaix txuênx thôngr, ntâuz txaix ntul tâu tsinhv lo nênhs sir zôngv uô khâuz ndơưk sinh hoax hur chor lêr, tsaz... los sis chia muôs, muôx cxangz nhiax trâu chuôz zis.

Uô kangz môngl cơưv chor lơp kra, ntâu kuôl pux jos Bu Đăk tưz pâuz ntul ntâuz txaix

Đruôz hnuz uô lax têz, tsâus ntux muôv H’Bhem tror kangz cuz saz lus ntull ntâuz

Pus H’Đoan xair chor fuôx xur huv saz chia tôngx xur uô pangz ntâuz sâuv chor ntâuz txaix truênx thôngr

Ntâuz txaix truênx thôngr ntơưv nênhs M’nông, xar Thuận An lo hlôngr uô khâuz ndươk yaz

Y Sơn

1,964
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.