Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đêx nyaz lus tsuô jêx jos

28/05/2020 15:02 G5T+7

Hâur shông 2020, ntơưv pênhr jưs anr WB (Jưs anr txu pluôs truôx đrênhk thangx tsangv Tây Nguyên sâuv thangx tsangv xênhr Dawk nông), hênhx Đăk Glong kra uô hês thôngr pangz đêx nyaz tsuô côngs đôngx pêx xinhv thangx tsangv Đăk Ha (Đăk Glong).

Trơưs ntơư, yangx 300 tsêr pêx xinhv thuôx jos 1, 2, 3, 8 (hur ntơư muôx jos Kon Hao haz Ting Wel Đăng) lo đhok trăngx grul đêx haz six hơưv njuôl đêx môngl tsuô cxuô tsêr nênhs. Txus hnuôr, công trinhx cơ banv tưz uô lo tar, ntâu chuôz zis minhx cxưx nênhs tsơưs tsi txâus đêx sir zôngv tsuô ntux kruôr tưz muôx đêx sir zôngv. Dêx lo xưv lir ntơưv trams, pangz mangx cxang nzir pêx xinhv jêx jos sâuv thangx tsangv xênhr lo sir zôngv đêx sinh hoax huv vêv xinhz.

Trams grul xưv lir haz pangs ntiv đêx

Iz tsêr tsôngv box por lênhx lo đhok cêr hlus trăngx haz bôs njuôl đêx jiêng

Nhuôs zâu M’nông lov jêv haz nhiav yangx lo sir zôngv đêx nyaz

H'Mai

1,009
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.