Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Pux Bir thư chi bôs viv côngs đôngx

24/05/2018 13:57 G5T+7

Jos 8, xar Quangv Khê (Đăk Glong) muôx 240 tsêr, hur ntơư chor tsêr minhx cxưx nênhs tsơưs haz nênhs pluôs muôx ntâu. Tangz sis, nôngz nhôngl jê nuôr, chor tsêr pluôs hur jos tưz txu grêl ntâu haz tsơưs đuô so li ntâu luz jos hur xar. Lo cêt cuav ntơư iz phênhv zos tơư kra ntơưv mênhx pêv ntơưv chi bôs jos, đrul vai tsox ntâus ntêx ntơưv Bir thư chi bôs Đinh Thix Hiênx (minhx cxưx Mênhx Jênhx).

Muôv Hiênx (tov cơưs sangz lâux) tsinhr môngl txus cxuô luz tsêr chia kruôz ntuôl

Sâuv cương vis hâux lưv, muôv Hiênx tsinhr trâu saz, saz ntêr, txus cxuô luz tsêr pêx xinhv chia kruôz hu, kruôz ntuôl, kra pux tuz nhuôs trâu saz uô nox, uô trơưs khoa hocx cir thuôx hur uô nox uô hâuk. Tangs nro cxuô hâux lưv hur jos, muôv haz chi bôs đrul Ban tưx cangr jos tsinhr uô trơưs đrul phương trâm “pêx xinhv pâuz, pêx xinhv bangx, pêx xinhv uô, pêx xinhv cxênhz yuôx, sox seiz”.

Muôv tsinhv thangv kra tsưr ziv tu kôngz tsuô pêx xinhv

Cao Biên

1,558
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.