Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Pux Bir thư chi bôs zov chênhr phat hui văn hoar truênx thôngr

15/08/2019 15:08 G8T+7

Lo cêt naps Đangv shông 2004, pus Thix Rơi (zus shông 1964), minhx cxưx M’nông tưz uô ntâu mênhx hâu hur Hôi Liên hiêps Kuôl pux xar, HĐPX haz Đangv wiv xar Đăk N’Drung (Đăk Song).

Txix shông 2018 txus nuôr, uô kangz su lâul, pus lo pux tuz nhuôs njênhl tsang uô Bir thư chi bôs jos Bu N’Drung Lu, xar Đăk N’Drung. Đrul cinh nghiêms uô hâux lưv haz sir jul, pus trâu saz kruôz hu pêx xinhv zov chênhr phuôv tsangr cinh têr, cxiv tsang nênhx văn hoar. Pus môngl txus cxuô luz tsêr đênhr saz pêx xinhv tuôr tsês văn hoar truênx thôngr xưs li kraz ndâu, ntul ntâuz txaix, khoz côngx chiêng… Chor hâux lưv pus uô tưz pangz mangx chia pêx xinhv muôx luz nênhx truôx đuô haz txơưx xangr por vêv, phuôv tsangr năn hoar truênx thôngr ntơưv nênhs M’nông nhoz trôngx qơư.

Thix Rơi (sangz lâux) kruôz ntuôl, thangv kra tsuô pêx xinhv lus chinhr sach yaz ntơưv Têz qơưs

Đangv viên Thix Rơi đênhr saz tix vi tuôr tsês nghêx ntul ntâuz txaix truênx thôngr

Bir thư chi bôs Thix Rơi seiz ntâuz ntơưr chia pangz mangx chuên môn

A Trư

2,032
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.